Ärver sambor varandra?

2015-03-04 i Sambo
FRÅGA
Jag och mina barn samt min sambo och hans barn bor i en bostadsrätt som jag har köpt . Vad skulle hända om jag dog? Skulle min sambo få bo kvar? Får han ta över mina lån?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar reglerna i sambolagen vilken du hittar (här) samt reglerna i Ärvdabalken (ÄB) vilken du hittar (här).

När den ena sambon avlider har den efterlevande sambon en möjlighet att begära bodelning enligt 8§ sambolagen (här). En begäran om bodelning måste framställas senast vid bouppteckningens förrättande och det är bara den efterlevande sambon som kan begära att en bodelning skall ske. Begärs en bodelning blir såldes efterlevande sambo dödsbodelägare fram till bodelningens avslut. Dina barn är också, i egenskap av bröstarvingar, dödsbodelägare.

Vid en bodelning är det er samboegendom som skall ingå. Samboegendom utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam använding enligt 3§ sambolagen (här). Observera att det inte spelar någon roll vem som står som ägare för bostadsrätten. Avgörande blir om den införskaffats för ett gemensamt bruk, alltså att den är avsedd som ert gemensamma hem. Om så är fallet framgår dock inte av frågan.

Viktigt att veta är dock att, till skillnad från gifta makar, så ärver inte sambor varandra (om inte ett testamente har upprättats) vilket innebär att, vid din bortgång, så är det dina barn som ärver din del av bodelningen enligt ÄB 2 kap. 1§ (här).

Idag är det väldigt vanligt att sambor upprättar ett så kallat "inbördes testamente" just för att säkerställa att den efterlevande sambon exempelvis skall få bo kvar i bostaden om den ena sambon avlider. Har inget testamente upprättats kan det innebära att din sambo blir tvungen att lösa ut dina barn från bostadsrätten, eftersom dessa har direkt rätt till arv efter att du har avlidit.

I testamentet kan det exemeplvis framgå att din sambo ärver din bostadsrätt/ din del i bostadsrätten (om den är införskaffad för gemensamt bruk) med fri förfogandrätt. Detta innebär att din sambo har fri dispositionsrätt över den ärvda bostaden under sin livstid och har därmed rätt att sälja, nyttja eller ge bort egendomen. Din sambo kan däremot inte förfoga över arvet (bostaden) genom testamente, exempelvis om vad som ska gälla för överlåtelse av bostaden.

Något att observera, vid upprättande av ett inbördes testamente, är dock att dina barn, i egenskap av bröstarvingar, alltid har rätt till halva arvslotten i form av laglotten enligt ÄB 7 kap. 1§ (här). Denna rätt kan såldes inte kränkas genom upprättande av ett testamente. Det finns dock en möjlighet för dina barn, som såldes räknas som din sambos särkullbarn, att avstå från sin rätt att kräva ut laglotten/sitt arv direkt till förmån för din sambo (efterlevande sambo) enligt ÄB 3 kap. 9§ (här). Detta är möjligt förutsatt att dina barn är myndiga.

Detta skulle resultera i att dina barn, när din sambo avlider, har rätt till så kallat efterarv. Efterarvet utgör visserligen inte någon viss specificerad egendom, utan istället en andel i din sambos dödsbo när denne avlider. Denna del skall då motsvara den andel av din sambos totala egendom som motsvarade det som denne fick ärva av dig med fri förfoganderätt.

Beträffande övertagande av lån så är detta fullt möjligt om banken tillåter det.

Med hänvisning till vad som ovan framkommit så råder jag er därför till att upprätta ett inbördes testamente till förmån för den efterlevande sambon. Ett testamente kan ni enkelt upprätta via vår avtalstjänst (http://lawline.se/avtal/testamente).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Jessica Knecht
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (444)
2020-07-31 Kan Sambon ärva varandra?
2020-07-29 Vad innebär det att en sambo begär bodelning?
2020-06-30 Hur fördelas arv när det finns vuxna barn, sambo och omyndigt barn?
2020-06-30 Vad händer när den ena sambon avlider?

Alla besvarade frågor (82773)