Ärver make enskild egendom?

Om man har skrivit ett äktenskapsförord, och att man inte skriver ett testamente. Vad händer med de pengarna som ses som enskild egendom enligt äktenskapsförordet (tre barn inom äktenskapet). Får den efterlevande maken alla pengar eller får barnen pengarna direkt?

Lawline svarar

Jag förstår din fråga som att du undrar över vem som ärver enskild egendom om en gift person avlider och det finns gemensamma barn i äktenskapet. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB) och reglerna om arv i ärvdabalken (ÄB).

Vad är enskild egendom?

I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom är alltså egendom som undantas från makarnas giftorättsgods och inte blir en del av bodelningen. Egendom kan bli enskild bland annat om det följer av ett äktenskapsförord eller om ena maken fått en gåva eller ett arv med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB).

Bodelning när en av makarna dör

Ett äktenskap anses upplöst när någon av makarna dör (1 kap. 5 § ÄktB). En bodelning mellan makarna ska då förrättas innan ett arvskifte kan ske (9 kap. 1 § ÄktB och 23 kap. 1 § ÄB). Bodelningen ska då förrättas mellan den efterlevande maken på ena sidan och den dödes arvingar och eventuella universella tentamenstagare på den andra (9 kap. 5 § ÄktB), det vill säga den avlidens dödsbo (18 kap. 1 § ÄB).

En bodelning kommer alltså ske mellan den avlidnas dödsbo och den efterlevande maken, där den enskilda egendomen undantas. Först när bodelningen har förrättats kan arvet efter den avlidne fördelas. Den avlidnes kvarlåtenskap består då i egendomen från bodelningen + den enskilda egendom som undantagits från bodelningen. Det är detta som kommer utgöra arvet efter den avlidne.

Vem ärver?

Om den som avlidit inte skrivit ett testamente är det den avlidnes närmaste släkt som ska ärva. Hur arvet fördelas regleras i olika arvsklasser och det är den första arvsklassen som i första hand ska ärva den avlidne. Den första arvsklassen utgörs av den avlidnes barn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Efterlevande makes arvsrätt går dock före gemensamma barns arvsrätt (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Gemensamma barns arvsrätt aktualiseras alltså först då även den efterlevande maken gått bort (3 kap. 2 § ÄB). De får då en så kallad efterarvsrätt. Efterlevande maken ärver egendomen med så kallad fri förfoganderätt. Det innebär att maken under sin livstid inte genom testamente eller förmånstagarförordnande får förordna över pengarna eller skänka bort en stor del av arvet som gåva, men i övrigt är fri att disponera över egendomen som denne önskar.

Eftersom den avlidnes kvarlåtenskap består både i egendomen från bodelningen + den enskilda egendomen som undantagits från bodelningen, är det detta maken kommer ärva. Skillnaden blir att sådan egendom denne erhållit genom bodelning har hen full äganderätt till, medan egendom denne ärver har hen fri förfoganderätt över, då det egentligen är barnens arv som förvaltas.

Sammanfattning

Om make med enskild egendom skulle avlida först kommer en bodelning ske mellan den efterlevande maken och den avlidnas dödsbo innan arvet efter den avlidna ska fördelas. Den enskilda egendomen kommer inte ingå i bodelningen. Det är dödsboets egendom efter bodelning + den enskilda egendomen som utgör den avlidnes kvarlåtenskap. Efterlevande makes arv går före gemensamma barns arvsrätt. Den efterlevande maken kommer därför ärva den avlidnes giftorättsgods och dennes enskilda egendom med fri förfoganderätt, och deras gemensamma barn får en efterarvsrätt som aktualiseras då den efterlevande maken avlider.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia EngdahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Enskild egendom? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000