Ärver barnet sambos egendom vid dennes bortgång?

Min sambo har avlidit och vi har ett gemensamt barn .Vi bor i villa och har lån. på huset. Jag undrar om våran dotter ärver halva huset och halva lånet efter din far eller ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis får jag innerligt beklaga sorgen.

Den legala arvsordningen regleras i 2 kap. ärvdabalken (ÄB). Om din sambo avlidit är det i första hand ert barn som kommer att ärva allt efter denne (2 kap. 1 § ÄB). Övriga släktingar och även du ärver ingenting såvida inte ett testamente är upprättat.

Möjlighet finns att vid sin sambos bortgång begära bodelning (8 och 18 § sambolagen). Den efterlevande sambon har då (14 § sambolagen) rätt till hälften av den bostad och det bohag ni har förvärvat för gemensam användning (så kallad samboegendom, se mer om det i 3-7 §§ sambolagen). För att få till stånd en bodelning måste det begäras av den efterlevande senast när bouppteckningen förrättas.

Enligt 9 kap. 1 § föräldrabalken gäller som huvudregel att den som är under 18 år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än vad som gäller enligt lagen eller enligt villkor vid förvärv genom exempelvis testamente. Har ni gemensam vårdnad om ert barn innebär det att ni är barnets förmyndare (10 kap. 2 § 1 stycket föräldrabalken (FB)). Om den ena vårdnadshavaren avlider ska den efterlevande vårdnadshavaren ha ensam vårdnad om barnet (6 kap. 9 § FB), vilket innebär att den efterlevande även blir ensam förmyndare (10 kap. 2 § 2 stycket FB). Enligt 13 kap. 1 § FB bestämmer förmyndare hur tillgångar som står under deras förvaltning ska användas eller placeras om inte annat följer av lag. Alla förmyndare står under överförmyndarnämndens tillsyn (16 kap. 1 § FB). Det finns en överförmyndarnämnd i varje kommun.

Särskild överförmyndarkontroll inträder per automatik om arvet överstiger ett prisbasbelopp (16 kap 11 § FB). Särskild överförmyndarkontroll innebär bland annat att den som ombesörjer utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning ska sätta in medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.

Har pengar satts in hos bank enligt 16 kap. 11 § FB med förbehåll om att det ska stå under särskild överförmyndarkontroll får dessa inte tas ut utan överförmyndarens samtycke (13 kap. 8 § föräldrabalken).

Ert barn ärver alltså din sambo och egendomen kommer ställas under överförmyndarens kontroll. Om ni har ett solidariskt betalningsansvar för det gemensamma lånet (vilket är det normala) innebär det att banken kan endera kräva dödsboet på hela eller del av lånet, eller kräva den av er som lever på hela eller en del av lånet.

Har du några frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”