Arkivering och gallring av FUP när någon dömts till fängelsestraff

FRÅGA
Hej, om en person döms till ett fängelsestraff, hur länge kommer allmänheten kunna ta del av förundersökningsprotokollet då? Gallras FUP någon gång efter ett visst antal år så ingen kan begära ut och läsa den längre eller kommer den för alltid gå att läsa?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om hur länge allmänheten kommer kunna ta del av ett förundersökningsprotokoll (FUP), och om denna gallras/arkiveras efter en viss tid. Av din fråga framgår att personen som berörs i förundersökningsprotokollet dömts till ett fängelsestraff.

Svaret på frågan återfinns i tryckfrihetsförordningen (TF), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) samt arkivlagen (ArkivL).

Envars rätt att begära ut allmänna handlingar

Ett förundersökningsprotokoll upprättas av Polismyndigheten och är att anse som en offentlig handling om den förvaras hos en myndighet och är upprättad eller inkommen hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Vem som helst har rätt att få ta del av en allmän handling enligt offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § TF). Rätten är dock villkorad av att antingen åtal måste ha väckts eller att åtal har lagts ned. Omvänt gäller att det inte går att begära ut FUP:en under en pågående förundersökning eftersom handlingen då omfattas av sekretess, (18 kap. 1§ OSL). I förevarande fall rör det sig emellertid om en allmän handling som går att begära ut eftersom åtal väckts och en slutlig dom vunnit laga kraft.

Arkivering och tidsfrist hör hur länge en allmän handling sparas.

Det föreligger ingen i lag föreskriven tidsangivelse för hur länge en myndighet ska spara allmänna handlingar. Istället gäller som huvudregel att varje myndighet ansvarar för vården och hanteringen av sitt arkiv. Varje myndighet reglerar alltså sin egna arkiveringshandlingsplan (4 § ArkivL), om inte en särskild arkivmyndighet har övertagit detta ansvar.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Dani Elipas Gobraeel
Fick du svar på din fråga?