Arbetsrättens inverkan på lön

2016-12-17 i Övrigt
FRÅGA
Hur påverkar arbetsrätten lönekostnaden/er?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Det finns tyvärr inga lagstadgade minimilöner. Tanken är att lönen ska regleras genom kollektivavtal eller träffas mellan parterna. Kollektivavtalen brukar reglera minimilöner. Om man inte har kollektivavtal så finns det ingen nedre gräns och lönen kan därför sättas hur lågt som helst. Men enligt lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 36 § finns det möjlighet att jämka lönen under vissa omständigheter t.ex. om lönen är oskäligt låg hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Lönen får heller inte får inte vara diskriminerande.

Regler om lön i särskilda situationer
När det gäller fråga om lön under uppsägningstiden, se lag (1982:80) om anställningsskydd 12 §. En arbetstagare som har blivit uppsagd har rätt att under uppsägningstiden behålla sin lön och andra anställningsförmåner även om arbetstagaren inte får några arbetsuppgifter alls eller får andra arbetsuppgifter än tidigare

Se lönegarantilagen (1992:497) om du vill veta vilka rättigheter du har gällande lönefordran och lönegaranti vid arbetsgivarens konkurs.

Se lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt om frågan gäller kvittning.

Se lagen (1991:1047) om sjuklön ifall det handlar om lön vid sjukdom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1833)
2021-01-20 Hur lång tid i förväg har jag rätt till schema?
2021-01-20 Ensidigt ändra arbetstagarens lön
2021-01-18 Ofullständig fråga
2021-01-18 Negativ föreningsrätt för arbetssökande

Alla besvarade frågor (88317)