Arbetsgivares kvittningsrätt

2017-01-02 i Övrigt
FRÅGA
Hej. Får man dra från lönen om man inte får ut från försäkringen? Min arbetsgivare har dragit 13798kr från min lön.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Det saknas information om varför din arbetsgivare har dragit pengar från din lön. I den mån det rör sig om en fordran som din arbetsgivare har på dig så aktualiseras Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt, se här.

Jämfört med andra fordringsägare intar arbetsgivaren en särställning genom att själv kunna ta sig rätt genom att helt enkelt göra avdrag för fordringar mot den anställdes fordran på lön. 1970 års kvittningslag avser att begränsa dessa arbetsgivarens möjligheter.

Lagen innehåller ett principiellt kvittningsförbud som försett med några undantag. Enligt 1 § 1 st får arbetsgivare inte i vidare mån än som anges i lagen göra avdrag på arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen (lönefordran) för att kvitta med motfordran hos arbetstagaren.

Ett undantag till den ovan nämnda huvudregeln finns i 2 § där det sägs att kvittning mot lönefordran får ske med arbetstagarens medgivande. Härutöver kan tvångskvittning enligt 3 § komma i fråga i tre olika situationer: Med stöd av ett kvittningsavtal, för att täcka av arbetstagaren i tjänsten uppsåtligen vållad skada eller med stöd av kollektivavtal.

Observera att tvångskvittning är kringgärdad med begränsningar. Av 4 § följer att tvångskvittning endast får ske ”mot den del av lönefordringen som uppenbart överstiger vad som åtgår för arbetstagarens och hans familjs försörjning samt till fullgörande av underhållsskyldighet som i övrigt åvilar honom”. För att tvångskvittning ska få ske måste arbetsgivaren därför inhämta ett s.k. benificiumbesked från Kronofogdemyndigheten, vari framgår hur stor del av lönefordran som är skyddad mot kvittning, 6 §.

Observera att det måste göras en distinktion mellan kvittning och korrigering av preliminärt utbetald lön. För majoriteten av anställda är en del av lönen preliminär eftersom arbetsgivaren vid löneberäkningstillfället inte känner till arbetstagarens närvaro m.m under resterande del av löneperioden. Sjukfrånvaro etc. brukar därför korrigeras vid närmast följande lönetillfälle. Detta förfarandet är alltså, till skillnad från kvittning, fullt tillåtet.

Hoppas att detta gav dig svar på din fråga, och all lycka till i framtiden!

Vänliga hälsningar

Stina Jansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1916)
2021-07-26 särbehandling ålder vid anställning
2021-07-24 Hur mycket får man arbeta i sträck?
2021-07-18 Vad innebär lojalitetsplikten och vem gäller den?
2021-07-14 Rätt att ta del av LAS-listan?

Alla besvarade frågor (94220)