Arbetsgivarens tystnadsplikt - Vad gäller?

2021-09-23 i Övriga brott
FRÅGA
Hej! Min chef på ett lager jag jobbar på gick runt och berättade för alla på lagret att jag missade att komma till jobbet en dag, jag tog fel på mina semesterdagar och han gick runt och berättade det för alla på lagret. Har han gjort något brott ? Tystnadsplikten bryts ju om inte annat eller ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är brottsbalken (BrB). Och när det gäller brott mot tystnadsplikten kan följande anföras.

I 20 kap. 3 § BrB sägs att röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller enligt förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, döms, om inte gärningen annars är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år. Och den som av oaktsamhet begår en sådan här gärning döms till böter. I ringa fall utgår dock inget straffansvar.

Begreppet "röjer" innebär att en uppgift lämnas ut, men det uppställs inga krav på att röjandet av uppgiften också måste medföra ett avslöjande. Med "uppgift" avses information alldeles oavsett formen varför även information som förmedlas genom en teckning, ritning eller film omfattas av bestämmelsen, jfr Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1992 s. 594. Din chefs agerande synes täcka båda rekvisiten ovan, dvs. här verkar det röra sig om ett utlämnande av en uppgift om dig, vilken dessutom har spridits till övriga på din arbetsplats.

Notera dock att gärningsmannen, din chef, genom lag eller annan författning måste vara skyldig att hemlighålla uppgiften för att gärningen ska betraktas som brottslig. Och när det gäller just en avtalad skyldighet hos en privat arbetsgivare att hålla vissa uppgifter hemliga, exempelvis i ett anställningsavtal, kan ett röjande av en sådan uppgift emellertid inte leda till något straffansvar enligt 20 kap. 3 § BrB. I det här fallet var ju din chef inte genom lag eller annan författning skyldig att hemlighålla din "miss". Däremot kan, precis som vid andra civilrättsliga överträdelser, skadeståndsskyldighet aktualiseras för arbetsgivaren om denne skulle ha brutit mot en eller flera bestämmelser i ditt anställningsavtal.

Som exempel på lagstadgad tystnadsplikt kan tystnadsplikt vid rehabiliteringsfall enligt 7 kap. 13 § arbetsmiljölagen nämnas vari bl.a. skyddsombud och ledamot i en skyddskommitté åläggs en tystnadsplikt som innebär att vederbörande inte obehörigen får röja eller utnyttja sådant som denne under uppdraget har fått veta om den enskildes personliga förhållanden. Ett annat exempel är en arbetstagares hälsotillstånd och övriga personliga förhållanden, jfr 18 § sjuklönelagen. Men mig veterligen finns det ingenting som hindrar din arbetsgivare från att gå runt på arbetsplatsen och meddela övriga att du misstagit dig vad gäller ledigheten. Det skulle möjligen gå att argumentera för ett ärekräkningsbrott och i så fall brottet förtal enligt 5 kap. 1 § BrB, men det framstår ändå som något långsökt varför detta kommer att lämnas därhän.

Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis och såvitt jag kan bedöma har din chef inte gjort sig skyldig till något brott. Hans beteende uppvisar dock prov på viss avsaknad av ledaregenskaper och agerandet är naturligtvis högst olämpligt. Men jag har dessvärre svårt att se att en polisanmälan skulle kunna leda till någonting av värde.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver man vända sig till en brottmålsbyrå.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96487)