Är villkor på fakturor bindande?

2017-08-16 i Avtal
FRÅGA
Hejsan!På många fakturor mellan näringsidkare nämns att "eventuella anmärkningar måste vara gjorda inom 8 dagar annars godkänns inte anmärkningen". Köplagen är dispositiv, men jag undrar ändå om detta påstående alltid är juridiskt bindande? Faktura och leverans kan ju exempelvis skickas ut i semestertider då köparen inte ges möjlighet att reagera på felaktiga varor eller en felaktig faktura.Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Till att börja med vill jag passa på att be om ursäkt för att det har dröjt med ett svar på din fråga. Nu under sommaren har vi ett högt tryck på gratisfrågorna. Hoppas svaret kommer till nytta ändå.

Kort svar på din fråga

Villkoret som du nämner är inte alltid juridiskt bindande. Däremot är det högst troligen giltigt i de allra flesta fallen. Det är dessutom högst tveksamt om en domstol skulle anse att semestertider är ett skäl värt att beakta i en sådan här fråga. Det ligger nämligen i en näringsidkares skyldighet att planera sin verksamhet på ett sådant sätt att denne uppfyller sina skyldigheter mot sina avtalspartners.

Sammanfattning av mitt svar

Som utgångspunkt är det precis som du skriver att köplagen är dispositiv. Det är alltså tillåtet att begränsa reklamationsfristen. Denna rätt begränsas dock ytterst av avtalslagens regler om oskäliga avtalsvillkor. 3 kap. AvtL, främst 36 § AvtL. Det är alltså som huvudregel tillåtet att begränsa reklamationsfristen, men en domstol kan ändå anse att det i just ert fall vore oskäligt att upprätthålla denna begränsning. Det kan påpekas att detta inte är troligt i ditt hypotetiska fall och ett klart undantag från huvudregeln om avtalsfrihet. 36 § Avtalslagen har tillämpats i högst begränsad omfattning i Svensk rätt.

En annan fråga i det hela är om ett villkor på en faktura överhuvudtaget är en del av avtalet. Utgångspunkten är att avtalsvillkor träffas före avtalstidpunkten och att det är dessa villkor som senare gäller. Det skulle isåfall innebära att begränsningen på 8 dagar inte gäller i ert fall. Men det måste påpekas redan här att detta antagligen ändå inte blir fallet.

Dock är det brukligt att man inte avtalar om allt. Då får man ofta falla tillbaka på andra sätt att reglera frågan. Detta kan vara t.ex. genom att använda sig av köplagens regler, handelsbruk, partsbruk eller sedvänja. 3 § köplagen

Att företag sätter upp en begränsad reklamationsfrist är vanligt. Jag skulle vilja hävda att det är så vanligt att det antagligen i de allra flesta branscher utgör handelsbruk eller åtminstone sedvänja. Det är dessutom möjligt att om du och säljaren har handlat tidigare och han har bifogat 8 dagars kravet kan detta anses ha bildat ett partsbruk. Då skulle du därmed vara bunden av villkoret.

Högst troligen är det alltså i så att i de allra flesta fallen så att ett sådant villkor, trots att det skrivits på en faktura och därmed egentligen presenterats i efterhand, är giltigt.

Nedan följer en djupare analys av dels rimliga beaktanden som måste göras, dels relevanta omständigheter i övrigt

En faktura är ett betalningskrav

Det är en intressant iakttagelse du har gjort och en rolig fråga. Till att börja med får man kanske reda ut vad en faktura egentligen är. En faktura är ett betalningskrav där penningborgenären (naturagäldenären) kräver betalt av penninggäldenären (naturaborgenären).

En faktura skickas således oftast till en penninggäldenär när avtalet (vad det nu än handlar om) redan är träffat eller fullgjort. Dvs. fakturan är egentligen bara ett krav på betalning för den prestation naturagäldenären redan har presterat.

Det finns endast en skyldighet att prestera i enlighet med vad som är avtalat

En part är endast är skyldig att prestera i enlighet med det avtal som är träffat. Det skulle innebära att som utgångspunkt så behöver en penninggäldenär inte betala sådant som inte är överenskommet vid avtalstidpunkten.

Oftast reglerar man inte allt i ett avtal

Problemet blir att uttröna vad som egentligen är överenskommet gällande avtalet. Oftast tar man ju inte upp alla tänkbara omständigheter och reglerar dessa i detalj. Till stöd för att klara ut vad som gäller får man då titta i t.ex. köplagen. Även partsbruk, handelsbruk eller annan sedvänja måste dock beaktas och kan gå före köplagens regler. 3 § köplagen.

Vad innebär då egentligen begränsningen på 8 dagar?

Jag tolkar begränsningen som att säljaren begränsar reklamationsfristen. Detta är helt ok som utgångspunkt. 3 § köplagen.

Hur ser reglerna ut kring reklamation om annat inte är avtalat?

En köpare får inte åberopa att en vara är felaktig om han inte meddelar säljaren om felet inom skälig tid. 32 § KöpL. Skälig tid beror på t.ex. omständigheter i det enskilda fallet, inblandade parter, frågans/felets komplexitet etc. Noterbart kan vara att tiden börjar räknas från det att felet ”borde ha upptäckts”. Denna tid kan naturligtvis också variera. I rättspraxis, dvs. tidigare avgöranden från domstolarna har högsta domstolen givit något olika besked i frågan. T.ex. har man ansett att en reklamation efter nästan 1 år varit alldels för sen. Även 5 månader för sen reklamation har ansetts gjord för sent. I andra fall har man ansettt 4.5 månader varit ok, men då har frågan haft fastighetsrättsliga och konsumenträttsliga inslag.

Vad som är skälig tid är alltså som du kan se av ovanstående redogörelse inte alldeles lätt att slå fast. Det som kan sägas är att det bör ske skyndsamt och att man därför bör undersöka en vara grundligt relativt snart efter att man har fått den i sin besittning.

I näringslivet är det vanligt att med diverse begränsningar när det köp och avtal. T.ex. är det vanligt att företag som skickar saker friskriver sig med att leveransen skett ”fritt lager” eller t.ex. som i ditt fall att man begränsar reklamationsfristen till en viss begränsad period. Detta är antagligen så vanligt att det i de flesta branscherna är handelsbruk. Eller till och med partsbruk om man tidigare handlat med varandra och då använt sig av liknade villkor.

Denna rätt till begränsning av köplagen begränsas ytterst av reglerna i avtalslagens 3 kap. Närmast tillhands ligger antagligen 36 § avtalslagen. Jag kommer inte gå in närmare på när denna paragraf kan tillämpas här dock.

Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar!

Med vänlig hälsning

Erik Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1565)
2021-11-30 Betala vid missad vaccinationstid
2021-11-29 Blir ett kontrakt ogiltigt om man endast skriver ett av sina två efternamn?
2021-11-28 Eventuellt avtalsbrott
2021-11-22 Tolkning av uppsägningsklausul

Alla besvarade frågor (97581)