Är våra föräldrars gåva av fastighet giltig?

2021-05-03 i Laglott
FRÅGA
Fråga om gåva av fastighet som inte utgör förskott arv. Jag och min bror har fått våra föräldrars hus i gåva 2016 och är sen dess lagfarna ägare, våra föräldrar har besittningsrätt och vi kan inte inteckna eller sälja huset utan deras medtycke. Det finns i stort inga andra tillgångar. Vi har två systrar som gick bort 2009 som har barn. Vår önskan är att våra föräldrar ska kunna bo kvar i huset tills de går bort. Är gåvan giltig med hänsyn till våra systrars barns arvsrätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har du och din bror för fem år sedan fått era föräldrars fastighet i gåva. I gåvohandlingen angavs särskilt att det inte skulle utgöra förskott på arv. Det framgick även av gåvohandlingen att ett villkor var att era föräldrar skulle ha rätt att bo kvar i fastigheten under deras livstid. Ni har två systrar som år 2009 gick bort och som har barn. Er önskan är att era föräldrar ska kunna bo kvar i huset tills de går bort. Er undran är om gåvan är giltig med hänsyn till era systerbarns arvsrätt. Min utgångspunkt för svaret är att dina föräldrar är gifta och att ni samtliga är gemensamma barn. Är era föräldrar inte gifta och/eller någon av er är ett särkullbarn (barn utanför äktenskapet) skiljer sig reglerna åt. I det fallet får ni kontakta mig så kompletterar vi det per e-post.

Inom svensk rätt föreligger en långtgående rättighet att såväl testamentera som att skänka bort sin kvarlåtenskap. I det förevarande har dina föräldrar skänkt sin fastighet till dig och din bror med villkor om att (1) ha rätt att bo kvar och (2) gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Den dag era föräldrar avlider har ni som bröstarvingar (barn) rätt till arv, om det inte finns testamente som stadgar annat. Era avlidna systrar är även de bröstarvingar och skulle haft rätt till arv. Deras arvsrätt går dock vidare till deras barn enligt en s.k. istadarätten (dvs. de träder i sin förälders ställe).

När någon av era föräldrar avlider kommer den efterlevande maken att ärva den första avlidna med fri förfoganderätt. Först när den efterlevande maken avlider kommer det att aktualiseras en uppdelning av egendom till de gemensamma bröstarvingarna (jfr 3 kap. 1 § ärvdabalken). När den efterlevande maken avlider ska det ske en fördelning av kvarlåtenskapen. Kvarlåtenskapen är allt som finns kvar efter att skulderna är betalda. I ert fall torde det därmed inte vara några problem för era föräldrar att bo kvar i fastigheten under deras livstid.

Den problematik som kan uppstå är mellan er arvingar efter att era föräldrar avlidit (dig och din bror visavi era systrars barn). Även om det finns en stor frihet att skänka bort egendom man äger finns det regler om laglott och ett s.k. förstärkt laglottsskydd. Laglotten är till för att en förälder inte ska kunna göra sitt barn helt arvlöst. . Bröstarvingar ärver som utgångspunkt sin förälder. Om föräldern däremot har testamenterat bort all egendom till någon annan kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet och den vägen få ut sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (vad bröstarvingen skulle ärvt om det inte funnits något testamente). Det förstärkta laglottsskyddet har till syfte att en förälder aldrig ska kunna göra sina bröstarvingar arvlösa genom att skänka bort egendom. Även den som trött i bröstarvinges ställe (dvs. barnbarn i det här fallet) har rätt till laglott och kan åberopa det förstärkta laglottsskyddet.

Det förstärkta laglottsskyddet framkommer av 7 kap. 4 § ÄB. Skyddet innebär att om arvlåtaren skänkt bort egendom under sådana förhållanden att gåvan är att likställa med testamente, kan det begäras att den ska gå åter i den mån att bröstarvinge får ut sin laglott. En förutsättning för att det förstärkta laglottsskyddet ska aktualiseras är att arvlåtaren "bortgivit" egendom. Sett till förarbeten och praxis rör det sig inte enbart om gåvor utan även om benefika dispositioner. Utöver kravet om bortgivande krävs att det sker för att ordna med successionen, dvs. syftet ska vara att jämställa med testamente. Det förstärkta laglottsskyddet träffar typiskt sett två typer av gåvor:

(1) Gåvor givaren gör när den ligger för döden (eller tror att döden är nära förestående)

Ett vanligt exempel är om gåvogivaren på dödsbädden ger en gåva som överstiger mer än hälften av sin nettoförmögenhet. En sådan gåva kan innebära att bröstarvingarnas rätt till laglott kränks eftersom gåvan ges med anledning av dödsfall och för att förbereda sin succession.

(2) Gåvor där gåvogivaren fram till sin död behåller den huvudsakliga nyttan av det som bortskänkes

Det kan även vara på det viset att det vid gåvotillfället uppställts villkor såsom livslång nyttjanderätt för givaren eller överlåtelseförbud. Villkor som helt enkelt ger givaren fortsatt inflytande över egendomen fram till dennes död. En vanlig situation kan vara att någon skänker bort sin fastighet med villkoret att hen får bo kvar där under sin livstid. En sådan handling kan också kränka bröstarvinges laglott.

I ert fall kan det andra scenariot eventuellt vara aktuellt; dvs. att era föräldrar har skänkt bort egendomen till dig och din bror men behållit den huvudsakliga nyttan av fastigheten (rätt att bo kvar, och rätt att neka er att inteckna fastigheten). Det är därmed tänkbart att era systrars barn, när era föräldrar går bort, kan göra gällande det förstärkta laglottsskyddet. Om så är fallet ska motsvarande del av det bortgivna återbäras, eller om det inte kan ske, ersättning utges för dess värde. Ni kan således hamna i en situation där ni blir tvungna att betala systerbarnen så de kommer upp i vad de skulle haft rätt till enligt laglotten. För att det ska vara möjligt för er systers barn åberopa det förstärkta laglottsskyddet måste de väcka talan i domstol om det inom ett år från att bouppteckning avslutades.

Sammanfattningsvis är gåvan giltig i sig och jag ser inget hinder mot att era föräldrar ska kunna bo kvar under deras livstid. Det finns däremot en risk att det förstärkta laglottsskyddet kan aktualiseras när de väl gått bort och att ni bli tvungna att återbära en del till er systers barn för att de ska få ut sin laglott. Om så är fallet blir dels beroende av om er systers barn väcker talan, dels om domstolen anser det visat att gåvan skedde för att ordna med successionen (dvs. för att undandra barnbarnen arv).

Om ni behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (867)
2021-10-24 Kan man göra så att barnbarn inte ärver något?
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott

Alla besvarade frågor (96583)