Är tjatsex olagligt?

Hej jag undrar om tjatsex anses vara olagligt? Alltså att en person frågar om sex, man säger först nej. Personen tjatar tills man får ett ja. Är det brottsligt? Isf vilket brott går det under?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.


Jag tolkar det såsom att du undrar om det är brottsligt att tjata på en person om att utföra ett samlag tills denne säger ja och att man då genomför samlaget.


Tjatsex är inte kriminaliserat, detta innebär att tjatsex inte är brottsligt och man kan inte dömas för brott om man har ett samlag med en annan person efter att ha tjatat fram ett ja, förutsatt att personen frivilligt kunnat välja om denne skulle delta i samlaget.


Det kan framstå såsom att tjatsex skulle kunna utgöra brottet våldäkt i 6 kap. 1 § brottsbalken. Tjatsex är dock inte likställt med våldtäkt vilket framgår av förarbetet till 6 kap. 1 § brb i prop. 2017/18:177 där det uttryckligen står på sida 78 att “Den omständigheten att en person utsätts för påtryckningar eller övertalningsförsök och sedan tillåter en sexuell handling innebär i sig inte heller att ett frivilligt deltagande inte föreligger. Det avgörande är om personen har haft möjlighet att fritt ta ställning till om han eller hon ska delta i den sexuella handlingen. Det innebär t.ex. att s.k. tjatsex inte är straffbart om personen valt att delta i den sexuella handlingen och det saknas omständigheter som innebär att valet att delta inte ska tillmätas betydelse (se tredje meningen).”


I nuläget bedöms därför juridiskt att när man tjatat på en person om att genomföra ett samlag tills denne sagt ja har denne frivilligt tagit ställning till att hen ska delta i samlaget. Därför begår man inte en våldtäkt om man genomför ett samlag efter tjat som lett till ett ja. Det avgörande i situationen blir om personen fått möjlighet att frivilligt ta ställning till om man ska delta i samlaget eller ej. Vid bedömning om man begått brottet våldtäkt anses dock aldrig en person ha deltagit frivilligt i samlag om det exempelvis har förekommit våld eller hot, om man utnyttjat att personen varit berusad, under drogpåverkan, sjuk, mm, eller om personen varit i en beroende ställning till gärningspersonen och denne missbrukat sin beroendeställning. Om något av dessa omständigheter föreligger i en situation där man tjatat till sig sex skulle man kunna bedöma att brottet våldtäkt skett. Om dessa omständigheter dock inte föreligger utan situationen är sådan som beskrivs i din fråga; person A tjatar på person B att dem ska genomföra ett samlag och person B frivilligt säger ja efter tjat anses inte samlaget vara brottsligt. Dock bör beaktas att vid sexualbrott är det av stor vikt att ha en nyanserad bild av händelseförloppet och alla omständigheter som föranlett samlaget då detta kan påverka om man rent juridiskt kan hävda att ett brott såsom våldtäkt begåtts och om det verkligen kan bedömas vara tjatsex som genomförts.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.


Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo