Är testamentsexekutorn redovisningsskyldig?

FRÅGA
Hej LawlineVi är två dödsbodelägare , dödboadress är min systers adress . Där det kommer räknar m m .Det finns en testamentsexekutor , han säger att varken han eller min syster inte har någon redovisningsskyldighet till mig om vilka utgifter som kommer till dödsboet /dödsboadressen .Kan detta verkligen stämma ? Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att så tydligt som möjligt reda ut er situation kommer jag att dela upp mitt svar på följande sätt; Först kommer jag allmänt redogöra för vad uppdraget som testamentsexekutor innebär samt kort prata om dödsbodelägares upplysningsplikt. Sedan kommer jag redogöra för den redovisningsskyldighet som tillkommer testamentsexekutorn. Avslutningsvis följer en kort sammanfattning.

Testamentsexekutors uppdrag

En testamentsexekutor är en person som blivit utsedd i den avlidnes testamente att förvalta dödsboet (19 kap. 1 § ÄB). Testamentsexekutor agerar även som boutredningsman och skiftesman (19 kap. 3 § tredje stycket ÄB och 23 kap. 5 § andra stycket ÄB). En testamentsexekutor kan, om inte annat framgår av testamentet, vidta alla erforderliga åtgärder för dödsboet utredning (19 kap. 20 § ÄB). En testamentsexekutor är med andra ord den person som ansvarar för att ett dödsbo ska förvaltas och skiftas i enlighet med testatorns (den avlidne) testamente. Vanligtvis är det så att testatorn har föreskrivit att en viss person, oftast en jurist, ska vara testamentsexekutor och detta innebär att den personen tar över dödsbodelägarnas rätt att bestämma över boet. En exekutor behöver således inte inhämta samtycke för viss åtgärd även om det dock kan förefalla vara lämpligast så.

Dödsbodelägares upplysningsplikt

Det finns en generell upplysningsplikt för bl.a dödsbodelägare att lämna uppgifter, främst om den avlidnes tillgångar och skulder, vid upprättandet av bouppteckningen (20 kap. 6 § ÄB). Bouppteckningen skall förrättas inom tre månader efter dödsfallet och där ska dödsboets tillgångar och skulder antecknas som de såg ut vid dödsfallet (20 kap. 1 § ÄB och 20 kap. 4 § ÄB). Med andra ord stämmer det att din syster inte har någon redovisningsskyldighet gentemot dig vad gäller de räkningar som kommer till dödsboadressen.

Testamentsexekutors redovisningsskyldighet

Före den 1 april varje år skall testamentsexekutorn avge redovisning för hur dödsboets medel har förvaltats under föregående kalenderår. I redovisningen skall tas upp saldo vid årets början och slut samt in- och utbetalningar under året (19 kap. 20 § ÄB och 19 kap. 14 a § första stycket ÄB). Årsredovisningen ska sedan tillställas minst en av delägarna i dödsboet. Övriga dödsbodelägare ska samtidigt underrättas om till vem redovisningen avgetts och har dessutom rätt att själva på begäran få ett exemplar av redovisningen (19 kap. 14 a § andra stycket ÄB). Om boutredningsmannen underlåter att avge redovisning kan rätten vid vite förelägga honom att fullgöra sin skyldighet, dock brukar vite föregås av en enkel uppmaning (19 kap. 14 a § tredje stycket ÄB).

Så snart dödsboet beretts för bodelning eller arvskifte samt att dödsboet kan delas upp, ska testamentsexekutorn avge redovisning för sin förvaltning, slutredovisning (19 kap. 15 § ÄB). Ändamålet med redovisningen är att klarlägga vilka verkningar som förvaltningen haft i förmögenhetshänseende. Med utgångspunkt från dödsboets beskaffenhet vid hans tillträde ska boutredningsmannen visa genom vilka åtgärder boet fått sin slutliga ställning. Om boutredningsmannen vägrar att avge slutredovisning eller gör sig skyldig till dröjsmål, kan delägare i dödsboet efter stämning få honom förpliktad vid vite att fullgöra sin redovisningsplikt.

Av din fråga framgår inte hur länge boutredningen har pågått och det är därför svårt för mig att avgöra huruvida testamentsexekutorn brustit i sin redovisningsplikt eller ej. Det finns nämligen ingen legal skyldighet att löpande redovisa hur dödsboets medel har förvaltats, exempelvis vilka räkningar som betalats med vilka belopp. Endast årsredovisning och slutredovisning är obligatorisk.

Sammanfattningsvis kan sägas att en testamentsexekutor förvaltar dödsboet utan att behöva inhämta medgivande från dödsbodelägarna. Testamentsexekutorn är visserligen redovisningsskyldig för sitt arbete, men endast en gång per kalenderår samt när dödsboet beretts för bodelning och inte innan dess. Om det skulle vara så att testamentsexekutorn brustit i sin redovisningsplikt, det vill säga inte avgett års- eller slutredovisning, kan du som dödsbodelägare uppmärksamma rätten på detta. Rätten kan då ålägga testamentsexekutorn att vid vite avlägga redovisning.

Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.

Vänliga hälsningar,

Ida Gelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (970)
2021-10-12 Fördelning av arv när giftorättsgodset är testamenterat till efterlevande hustru
2021-10-05 Kan vi ärver vår styvmamma om hon inte har några legala arvingar?
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett testamente?
2021-09-29 Är adopterade arvsberättigade?

Alla besvarade frågor (96475)