Är tentamenssvar en allmän handling?

FRÅGA
Jag begärde att få ut en kopia av en tentamen som en annan student skrivit. Svaret jag fick från en administratör var att när studenterna sett sitt resultat på tentan så ser högskolan det som att handlingen är utlämnad och inte en allmän handling. Tentan var en digital sådan. Finns det ingen möjlighet för mig att begära ut en sådan tenta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Jag utgår ifrån att högskolan/universitetet du vill ha ut kopian av tentamenssvaret ifrån är statligt.

Tentamenssvar är allmänna handlingar, och det finns ingen sekretess; svaret borde därför ha lämnats ut till dig

Regler om allmänna handlingar finns i 2 kap tryckfrihetsförordningen.

Av 2 kap 4 § TF framgår att en handling är att anse som allmän, om den är inkommen till en myndighet. Statliga högskolor och universitet är att betrakta som myndigheter i TF:s mening.

Med att en handling är "inkommen" till en myndighet, menas att den ankommit till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa (2 kap 9 § TF). En students tentamenssvar, är att anse som inkomna till universitetet eller högskolan så fort den lämnats in av studenten.

I 2 kap 16 § TF framgår att den som önskar ta del av en allmän handling skyndsamt har rätt att få en kopia av handlingen av myndigheten, såvida det inte föreligger sekretess. Utan att närmare gå in på offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser så konstaterar jag att en students tentamenssvar uppenbarligen inte omfattas av någon sekretessgrund. De skall följaktligen lämnas ut på begäran,

Slutsatsen är alltså att du har rätt att få ut en kopia av studentens tentamenssvar. Högskolan gjorde alltså fel när den nekade dig.

Hur du går till väga för att ta del av handlingen

Såsom jag förstår din fråga har högskolan vägrat lämna ut en kopia av tentamenssvaren. Som jag konstaterat ovan var detta felaktigt.

Regler om hur du överklagar ett beslut att vägra utlämning av en allmän handling finns i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Du verkar, om jag förstår dig rätt, ha haft kontakt med en tjänsteman på universitetet, och denne har nekat din begäran. Jag råder dig därför att jämte 6 kap 3 § OSL begär att myndigheten (alltså högskolan som sådan) prövar din begäran om att få ta del av handlingen. Med mycket stor sannolikhet kommer högskolans "högre personal" redan då att inse vilket misstag som begåtts, och lämna ut svaret till dig.

Skulle mot förmodan högskolan fortsätta vägra att ge dig en kopia av svaret, så kan ett sådant beslut överklagas till kammarrätten (6 kap 7 § OSL). Eftersom det står helt klart att tentamenssvar är allmänna handlingar, borde en sådan process utfalla till din fördel. Det är dessutom gratis att överklaga - du har med andra ord inget att förlora, om det går så långt!

Sammanfattning

Tentamenssvar är allmänna handlingar, och högskolor/universitet skall på begäran lämna ut en kopia. Det är inte tillåtet för högskolor/universitet att gallra svaren utan laga stöd. Jag råder dig därför att ta kontakt med den som vägrade lämna ut handlingen, och begära myndighetens prövning av beslutet att avslå din begäran. Om detta inte får önskat resultat, kan du överklaga myndighetens beslut till kammarrätten; detta är helt gratis, och eftersom det står helt klart att tentamenssvar är allmänna handlingar, borde en sådan process utfalla till din fördel.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och om du har fler frågor får du gärna återkomma.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej, Enligt högskolan så är det inte en allmän handling när de har lämnat ut tentan till eleven?
2019-05-03 15:30
Hej A! Som jag skriver ovan är tentamenssvar att anse som en allmän handling. Denna uppfattning delas också av Universitetskanslerämbetet (https://www.uka.se/studentratt--tillsyn/fragor--svar-om-studentratt/allmanna-handlingar.html). Att högskolan lämnat ut svaret till en elev spelar ingen roll. Högskolan har alltså fel. Om högskolan istället menar att de gjort sig av med tentamenssvaret genom att ge det till eleven (d.v.s de har rent fysiskt inte tentasvaret längre) så är detta att betrakta som en olaglig gallring av en allmän handling. Du kan då upprätta en JO-anmälan (eller en anmälan till UKÄ) mot högskolan för detta. Jag råder dig dock att i första hand följa den modell jag gjort upp åt dig ovan. Högskolan är skyldig att tillhandahålla dig ett överklagbart beslut oavsett vad de själva anser, och vägrar de göra det så kan du JO-anmäla dem. Behöver du mer hjälp med hur du ska formulera din begäran eller din överklagan är det bara att säga till. mvh Johannes Norrman
2019-05-04 10:36
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (224)
2019-10-04 Omfattas friskolor av offentlighetsprincipen?
2019-10-03 Är dokumenten från häktningsförhandlingarna offentliga handlingar?
2019-09-30 Att finna en anmälan
2019-09-30 Kopia på nedlagd förundersökning

Alla besvarade frågor (73747)