FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler07/02/2021

Är Sverige ett företag? Kan företag skapa bindande lag?

Det framgår mer och mer för mig att Sverige är ett företag. Hur kan ett företag skapa lagar?

Kan Mc Donalds skapa en lag att alla måste köpa hamburgare varje dag?

Ett företag kan ju bara skapa policys. Varför är vi skyldiga att följa dessa policys utan att ha ingått någon form av kontrakt?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är Sverige ett företag?

Det finns likheter i vad en stat är, och vad ett företag är, men ett företag är en aktör på en annan nivå än en stat. Båda kan definieras som en juridisk person, d.v.s. en abstraktion av en sammanslutning eller organisation som kan åläggas skyldigheter och förvärva rättigheter. En stat är dock suverän, och överordnad en annan juridisk person som ett företag. Det finns oändligt mycket mer att säga om detta, men förenklat sett kan man säga att ett företag är mycket mer likt en fysisk person, det vill säga en människa, än en stat; företags och människors befogenhet att sätta upp regler rör sig mer i kretsen av avtal, än lagstiftningsbefogenhet och befogenhet att agera å landets vägnar i internationella sammanhang. Staten får, genom riksdagen, som en kulmination av folkets samlade befogenhet rätt att lagstifta; du känner säkert igen första meningen i vår grundlag regeringsformen, "all offentlig makt i Sverige utgår från folket" (1 kap. 1 § regeringsformen). Vi har alltså en roll och en tillhörighet till staten som vi inte har till ett företag vi är kund hos.

Vad är lag?

Lagar är regler som alla i landet måste följa. Det är bara riksdagen som har befogenhet att lagstifta. Förenklat kan man motivera att vi alla behöver följa dem, bland annat eftersom lagarna härstammar från folkets vilja genom den folkvalda riksdagen.

Lagar är alltså regler, men alla regler är inte lagar. Regler som företag sätter upp grundar sig i avtalsfrihet: företagen är fria att ställa upp vissa villkor när de erbjuder sina varor eller tjänster. Enligt svensk rätt kan man inte ensidigt binda någon annan vid avtal, utan de måste självmant välja att ingå avtalet. Man blir alltså inte tvungen att följa företagens regler om man inte väljer att ingå avtal med dem, och alltså accepterar avtalsvillkoren de satt upp. Företags regler, policys, är alltså avtalsvillkor.

Varför är vi skyldiga att följa företags regler utan att ha ingått någon form av kontrakt?

Man ingår ett bindande avtal genom att acceptera motpartens anbud (1 § avtalslagen). Detta kan ske väldigt formellt och tydligt genom att exempelvis skriva under ett kontrakt, men det kan även ske mycket informellt och underförstått. Om parterna agerar på ett sätt som starkt antyder att de valt att ingå avtalet är det tillräckligt. Detta kallas konkludent handlande. Många avtal ingås på detta sätt i vardagen, såsom när du väljer att kliva på en buss, handla i en butik eller parkera din bil på en parkeringsplats. Det är på detta sätt vi ingår avtal med företag, och först då blir vi bundna av avtalsvillkoren de satt upp.

Om företaget skulle sätta upp en regel att alla måste måste köpa hamburgare varje dag, skulle bara de som väljer att acceptera det och ingå avtal med företaget med det som villkor bli bundna av det (dessutom finns bestämmelser om ogiltighet/justering av orimliga avtalsvillkor, se exempelvis 36 § avtalslagen). En sådan regel riskerar du alltså inte att drabbas av.

Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga!

Med vänlig hälsning,

Hanna PalmkvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?