Är socialnämnden skyldig att motivera ett avslagsbeslut i ett ärende om bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen?

2021-06-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,Enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen kan socialnämnden ge bistånd utöver vad som följer av 1 § om det finns skäl för det. Av 16 kap. 1 § soocialtjänstlagen framgår att nämndens beslut enligt 4 kap. 1 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Jag har förstått det så att detta innebär att avslag på beslut enligt 4 kap. 2 § därför endast får överklagas enligt reglerna om kommunalbesvär i 13 kap. kommunallagen. Min fråga avser nämndens motiveringsskyldighet, eftersom jag är osäker på om motiveringsplikten enligt förvaltningslagen är tillämplig på beslut som endast får överklagas genom kommunalbesvär.Fråga: Är socialnämnden skyldig att motivera ett avslagsbeslut i ett ärende om bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Är socialnämnden skyldig att motivera ett avslagsbeslut i ett ärende om bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen?

Det stämmer. I socialtjänstlagen (SoL) kap. 11 regleras handläggning av ärenden. Enligt 11 kap. § 8 SoL ska det i ärenden hos socialnämnden som avser myndighetsutövning mot enskild tillämpas bland annat motiveringsskyldigheten § 32 i förvaltningslagen FL.

Motiveringsskyldigheten i FL är viktig ur en rättssäkerhetssynpunkt och ger uttryck för objektivitetsprincipen. Myndigheterna ska visa att beslutet de fattar inte är grundat på godtycke utan underbyggda med rättslig grund.

Vänligen,

Natalin Kabro
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96481)