FrågaAVTALSRÄTTAvtal18/07/2019

Är säljaren bunden av priset som angetts i annonsen?

Skulle köpa en bil hos en återförsäljare. Bilens pris låg ute på 200.000 kr, marknadsvärde ca 260.000. Självklart ringde jag och bokade provkörning men när vi skulle prata finansiering får Säljaren ett samtal om att priset är felsatt och ska ligga på 259.000 kr.

Stod både på hemsidan och på bilen 200.000 kr, kan säljaren ångra sig och öka priset? Vad hade hänt om vi hade signat avtal och samtalet kommit efteråt?

Självklart köpte vi inte bilen, men vi var inte glada.

Med vänlig hälsning,

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller om säljare är bunden av pris som angetts i försäljningsannons och om säljaren kan ändra sig angående priset efter att avtal ingåtts. Avtal regleras i avtalslagen (AvtL) och jag kommer därför utgå från den lagen i mitt svar.

Ett avtal utgörs av ett anbud och en accept. Ett anbud kan ses som en förfrågan om att ingå ett avtal och accept som ett jakande svar på förfrågan. Anbud respektive accept är bindande för den som lämnar det (1 § AvtL). En annons räknas emellertid inte som ett anbud utan som ett utbud(9 § AvtL). Säljaren är alltså inte bunden av det pris som angetts i annonsen utan det är först när avtal ingås, muntligen eller skriftligen, som bundenhet uppstår. Säljaren kan således ändra priset ända fram till avtalets ingående.

Du undrar vidare vad som skulle hända om ni hade skrivit på avtalet i tron om att bilen kostade 200 000 kr. Inom avtalsrätten råder avtalsfrihet. Det innebär att det råder stor frihet för avtalsparterna att bestämma innehållet i avtalet. Det skulle därför vara möjligt för en bilåterförsäljare att förbehålla sig rätten att ändra priset efter avtalet redan är ingånget men då skulle ju det framgå av avtalet. En stark princip inom avtalsrätten är pacta sunt servanda – avtal ska hållas. Om det inte finns någon klausul som säger att säljaren får ändra priset så gäller alltså det pris som säljare och köpare har kommit överens om. Det finns dock vissa undantag från detta, till exempel om köparen är i ond tro. Den som har gett ett anbud eller accept men som till följd av felskrivning eller annat misstag ger det ett annat innehåll än vad som var meningen är inte bunden av det om den andra avtalsparten insåg eller borde insett misstaget (32 § AvtL).Säljaren skulle alltså kunna hävda att du varit i ond tro om att priset inte var korrekt eftersom du insåg eller borde insett att det var för lågt satt. Du uppger även i din fråga att du var medveten om att priset var avsevärt lägre än marknadspriset för bilen ifråga. Avtalet hade då blivit ogiltigt. Ni hade alltså inte behövt stå fast vid köpet om säljaren ändrade sig om priset efter att ni hade skrivit på avtalet. Antagligen hade ni blivit erbjudna att köpa bilen för det nya priset och så hade ni fått bestämma er om ni ville acceptera det.

Jag tolkar din fråga som att du ville köpa bilen i egenskap av konsument från en återförsäljare som är att räkna som näringsidkare. Konsumentköplagen (KKL) blir därför tillämplig (1 § KKL). Om ett bestämt pris inte följer av avtalet, ska köparen betala vad som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet samt omständigheterna i övrigt (35 § KKL). Om priset på 200 000 kr hade följt av avtalet och du inte varit i ond tro, alltså omedveten om marknadspriset för bilen, hade du kunnat hävda att säljaren skulle stå fast vid priset. Av konsumentköplagen framgår annars att om pris inte är avtalat så är det marknadspris som gäller.

Jag förstår att ni blev besvikna över att ni åkte och kollade på bilen i onödan men som ovan konstaterat är det inte i strid med lag för säljaren att ändra sig angående pris som angivits i annons.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”