Är ritningar upphovsrättsligt skyddade?

2021-03-24 i Immaterialrätt
FRÅGA
HejHur är det med upphovsrätten av ritningar i form av cadfiler jag har gjort uppmätningsritningar på båtar åt kund , har jag upphovsrätt till dessa filer
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om upphovsrätt återfinns i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).

Är ritningar upphovsrättsligt skyddade?

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket (1 § första stycket URL). Med litterära verk avses även kartor och andra i teckning eller grafik eller i plastisk form utförda verk av beskrivande art (1 § andra stycket URL). Ritningar kan därför ha upphovsrättsligt skydd. När verket skapas uppstår skyddet. För att verket ska vara skyddat måste verket uppnå verkshöjd, det vill säga åtnjuta självständighet och originalitet. Ett verk kan endast åtnjuta upphovsrättsligt skydd om det är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. En ritning som innehöll två bilder av en golvskiva åtnjöt inte upphovsrättsligt skydd på grund av att ritningen var för simpel (NJA 2004 s. 149). Om risken framstår som minimal att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller liknande verk är det troligt att verket har självständighet och originalitet. Däremot har ritningar över byggnadsmoduler ansetts haft individuella särdrag därmed varit upphovsrättsligt skyddade (NJA 1998 s. 563). Avgörande för frågan blir därför om ritningarna av båtarna når verkshöjd, det vill säga har självständighet och originalitet.

Vad innebär upphovsrättsligt skydd?

Den som har upphovsrätt till ett verk har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Upphovsmannen har också ett antal ideella rättigheter till verket, till exempel rätt att bli angiven som upphovsman när exemplar framställs eller verket görs tillgängligt för allmänheten (3 § URL). Ett verk anses offentliggjort, då det lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL). Genom att bjuda ut ritningarna till försäljning, uthyrning eller utlåning eller annars sprids till allmänheten görs verket tillgängligt för allmänheten (2 § tredje stycket fjärde punkten URL).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (1024)
2021-10-15 Upphovsrätt till bild som publicerats på webbplats
2021-10-14 Namngivning i enlighet med god sed
2021-10-07 Användning av designat tyg
2021-10-06 Varumärkesintrång när man tipsar om företag?

Alla besvarade frågor (96356)