Är reglerna om körkortsåterkallelse i samband med brott förenliga med förbudet mot dubbelbestraffning?

FRÅGA
Hej, jag körde på en bil bakifrån efter han panikbromsade och stannade sitt fordon mitt på vägen. (Fanns ingen nöd att stanna för). Jag fick då böter och polisen sa att man erkände inte brott genom att betala böterna, men uppenbarligen gjorde man de då säger jag är skyldig. Nu 11 månader efter kom de hem ett körkortsärende från transport styrelsen. Räknas detta som dubbelbestraffning då jag redan fått mitt straff som då var böter, polisen tog inte mitt körkort på plats.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna (europakonventionen, EKMR).

Sverige är anslutet till europakonventionen och i artikel 4.1 i EKMR:s sjunde tilläggsprotokoll regleras rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger. Där anges att ingen får lagföras eller straffas på nytt i en brottmålsrättegång i samma stat för ett brott för vilket han redan blivit slutligt frikänd eller dömd i enlighet med lagen och rättegångsordningen i denna stat.

Ett svenskt administrativt förfarande, exempelvis ett skattetillägg eller ett körkortsingripande, kan vara att betrakta som ett brottmål enligt EKMR, tolkningen av konventionen sker nämligen helt autonomt, dvs. självständigt, i förhållande till den nationella (svenska) lagstiftningen. De tre s.k. Engelkriterierna är avgörande för den här bedömningen och enligt dessa ska hänsyn tas till den inhemska rättsliga kvalificeringen av överträdelsen, överträdelsens art samt arten och strängheten i den sanktion som den enskilde kan bli utsatt för.

Det förekommer ibland två förfaranden gällande ett och samma lagstridiga handlande, en förvaltningsrättslig (administrativ) process och en straffrättslig sådan. I ditt fall verkar detta ha blivit aktuellt genom boten och det nu stundande körkortsingripandet. Notera att det inte råder något förbud mot "dubbla straff" inom ramen för samma process. Förbudet avser rätten att inte behöva bli utsatt för två olika processer avseende samma sak. Körkortsåterkallelsen torde dock ses som ett straff i EKMR:s mening, men processen som rör själva körkortsåterkallelsen är egentligen bara en följd av brottmålet och innefattar inte heller någon självständig prövningen av skulden. Därför anses ett förvaltningsmål avseende en körkortsåterkallelse utgöra olika delar i ett och samma förfarande, se Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2015 s. 587 i vilket HD uttalar att den svenska ordningen för körkortsåterkallelse på grund av trafikbrott inte strider mot artikel 4.1 i det sjunde tilläggsprotokollet.

Det korta svaret på din faktiska fråga lyder därför att det inträffade inte kommer att räknas som dubbelbestraffning och detta trots att du redan har betalat böter.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?