Är obekväm arbetstid skäl för ensam vårdnad?

2019-06-16 i Barnrätt
FRÅGA
Kan min fd make få ensam vårdnad av barnen pga av att jag jobbar obekväma arbetstider?Han vill ha barnen varannan vecka. Dvs 7 dagar på rad. Detta går inte eftersom jag jobbar varannan dag, varannan kväll.Fritids stänger kl 18 och jag slutar kl 21:00. Han vill INTE gå med på att vi har barnen några dagar var i veckan.Vad göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig att inledningsvis förklara vilka regler som gäller enligt lagen och vilken utgångspunkt rätten har. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om hur du kan gå vidare för att få en lösning.

Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). I alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Att alla beslut ska tas utifrån barnets bästa innebär att domstolen kan besluta att det är till barnets bästa att du ska ha ensam vårdnad, likväl som att det kan vara att vårdnaden ska vara ensam för den andra föräldern.

Vänd dig till familjerätten för ett samtal i första hand

Mitt råd är att du i första hand vänder dig till familjerättsenheten i din kommun. Familjerätten är, trots dess titel, inte en domstol. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga så det krävs att barnens pappa går med på det för att ni ska träffas i ett sådant samtal.

Familjerätten har i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten har tystnadsplikt, är objektiv och ser till barnets bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog. Kanske kan ni i familjerätten komma fram till en lösning som fungerar för både er och barnen. Ibland är det bättre med en tredje part som kan hjälpa till att få en konstruktiv dialog.

För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning.

Domstol är ett alternativ om ni inte kan enas

Om ni inte kommer överens i familjerätten finns det möjlighet för dig eller pappan att vända sig till domstol och begära enskild vårdnad. Vid bedömningen om frågan om vårdnad fästs särskild vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § FB).

Vad som är sådana samarbetsproblem att vårdnaden bör ändras till enskild får bedömas från fall till fall. Viss ledning kan tas från rättsfallet NJA 2007 s. 382. I rättsfallet uttalade Högsta Domstolen:

"Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet."

Endast att du arbetar obekväma arbetstider torde inte vara tillräckligt för en överflyttning av vårdnaden till din f.d. make. Däremot finns det en risk att någon av er får ensam vårdnad om ni har allvarliga samarbetsproblem kring barnen. Mitt resonemang är dock av generell karaktär och en bedömning måste göras i det enskilda fallet då alla barn är olika och även de förutsättningar som finns i familjen.

Mitt råd till dig är enligt ovan att du i första hand vänder dig till familjerätten. I första läget är förhoppningen att du och din f.d. make redan då kan komma överens om en lösning som fungerar för er och barnen. Jag är av uppfattningen att samarbetssamtal hos familjerätten inte ska underskattas. Det kan göra en väldig skillnad med en oberoende part som hjälper er att få till en konstruktiv dialog.

Enbart att du arbetar obekväma arbetstider är inte tillräckligt för att din f.d. make ska få ensam vårdnad om barnen. Ensam vårdnad kan dock aktualiseras på andra grunder, t.ex. om ni har allvarliga samarbetsproblem.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1476)
2020-06-30 Kan jag få ensam vårdnad?
2020-06-30 Vad innebär det att ha gemensam vårdnad?
2020-06-30 Får boendeföräldern ensam besluta om val av förskola ?
2020-06-30 Vad ska jag som förälder göra när boendeföräldern inte låter mig träffa barnet?

Alla besvarade frågor (81791)