FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen06/03/2018

Är muntligt löfte om kreditering av faktura bindande?

Hej!

Jag anlitade en snickare som installerade en diskmaskin. Det blev en konstig och ful lösning som inte alls var som jag tänkt mig. Han har inte på förhand samrått med mig om lösningen, så jag utgick ifrån att det skulle bli fint (det är möjligt att göra fint men han har valt det fula alternativet). Jag anser att detta borde vara fel enl. 9 § eller möjligtvis 10, 11 §§. Ringde och påtalade det för snickaren vilket ledde till att han skrek att han skulle kreditera hela fakturan och sen la han på. Är ett sådant löfte bindande? Anser man att det är hävning av avtal eller eftergivande av fordran eller vad "klassificeras" det som?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En näringsidkare som säger att hen ska kreditera fakturan ska hålla vad hen sagt. Det blir dock en bevisfråga i slutändan och ett muntligt löfte är svårt att bevisa. Jag råder dig därför att be om ett skriftligt bevis på krediteringen. Om näringsidkaren vägrar att utfärda sådant bevis och sedan, trots sitt löfte, kräver dig på betalning så kan du använda dig av bestämmelserna i konsumenttjänstlagen. Hur du kan gå tillväga ifall det händer redovisar jag nedan.

Tillämplig lag
Jag tolkar din fråga som att du i egenskap av privatperson har köpt en tjänst om installation av diskmaskin av en snickare(näringsidkare). Jag kommer använda mig av konsumenttjänstlagen (KtjL).

Föreligger fel i tjänsten?
För att kunna göra gällande en påföljd (ex. prisavdrag, hävning och skadestånd) så måste du kunna bevisa att ett fel föreligger. En tjänst ska utföras på ett fackmässigt sätt. Utöver det ska näringsidkaren ta tillvara på dina intressen och samråda med dig i den utsträckning som det behövs och är möjligt, 4 § KtjL. Om näringsidkaren har brutit mot detta föreligger fel, 9 § 1 punkten KtjL. Det är alltså precis som du säger att 9, 10 och 11 § kan bli tillämpliga. Det går att i första hand åberopa 9 § om att tjänsten inte är fackmässigt utförd, i andra hand 10 § och i sista hand 11 §. Att åberopa en paragraf utesluter inte resten.

Kan du göra någon påföljd gällande?
Jag vill börja med att uppmärksamma dig på att en reklamation måste ske inom skälig tid från att du märkte eller borde märka felet, 17 § KtjL. Av din fråga att döma verkar det som att du redan har reklamerat när du ringde upp snickaren. Om det föreligger ett fel i tjänsten så kan du göra vissa påföljder gällande, 16 § KtjL. Du får hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att säkra ditt krav på grund av fel i tjänsten.

Du har först och främst rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter för dig. Näringsidkaren har också rätt att på egenhand utföra avhjälpande i rimlig tid efter din reklamation, dvs trots att du inte bett om det. Detta förutsätter att du inte har särskilda skäl för att avvisa sådant avhjälpande, 20 §. Om avhjälp inte sker så kan du istället kräva prisavdrag, 21 § 1 st. För att häva köpet krävs det att syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat, 21 § 2 st. Om avtalet hävs så har inte näringsidkaren rätt till betalning, 23 § 1 st. Det innebär att om det finns tillräcklig grund för att häva köpet så borde ett innehållande av betalning enligt 19 § vara motiverat.

Du har dessutom rätt till ersättning för dina eventuella skador, 31 § 3 st. Det har du om felet låg innanför näringsidkarens kontrollansvar. Ett kontrollansvar är ett strängt ansvar och det är svårt för näringsidkaren att bevisa att felet låg utanför ansvaret.

Sammanfattning: Ett muntligt löfte om att kreditera en faktura gäller. Det blir dock svårt att bevisa. Om näringsidkaren håller fast i att hen vill ha betalt så kan du välja att väcka en talan vid domstol och försöka göra påföljder gällande.

Om du vill ha hjälp med en talan om att häva köpet eller göra någon påföljd gällande så rekomenderar jag dig att vända dig till våra jurister på lawline. Det gör du enklast genom att boka en tid genom länken: http://Www.lawline.se/boka.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer AbdulahadRådgivare
Hittade du inte det du sökte?