Är mina barn dödsbodelägare?

FRÅGA
Pappan till våra gemensamma barn har avlidit. Är barnen dödsbodelägare? Det finns ingen maka/make. Är det jag, deras ensamma vårdnadshavare, förmyndare för dem när de gäller arv? Om det är barnen som är dödsbodelägare, har de ansvaret för att göra bouppteckning (barnen är omyndiga)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill veta om dina barn är dödsbodelägare. Om svaret är ja, undrar du även om det är de som bär ansvar för bouppteckningen. Du undrar även om du är förmyndare för dem när det kommer till själva arvet.

Dödsbodelägare
Dödsbodelägare kallas de som har rätt till arv p.g.a. antingen lag eller testamente. Den första typen är den som tillhör den avlidnes släktningar, d.v.s. gemensamma barn o.s.v. När det kommer till dödsbodelägare p.g.a. testamente, ska personen ifråga har rätt till en bestämd andel av den avlidnes tillgångar för att kunna klassas som dödsbodelägare, även kallad universell testamentstagare. Om en person istället har rätt till en specifik sak/summa räknas denne inte som dödsbodelägare, utan som legatarie.

Om den avlidne har en efterlevande make/maka och denne är vid liv har den, enligt 3 kap. 1 § Ärvdabalken, rätt till arvet först innan det gemensamma barnet. Detta innebär i sin tur att det är den efterlevande maken som är dödsbodelägare i detta fall.
OBS. detta gäller enbart när det finns en efterlevande make/maka och gemensamma barn.

Saknas det arvingar och testamente, blir det allmänna arvsfonden som är dödsbodelägare. Dennes uppgift är bl.a. att verka för allmännyttiga ändamål.

Dödsboet
Dödsboet består av den avlidnes kvarlåtenskap och det är dödsbodelägarna som har ett gemensamt ansvar för detta.

Ansvaret går ut på att utreda dödsboet, se över tillgångar och skulder, upprätta bouppteckning samt delta i arvsfördelningen. Dödsbodelägarna är även ansvariga för arvskiftet, vilket ska ske enligt testamentet om ett sådant finns.

Kan förmyndaren ansvara för arvet?

Om ett minderårigt barn ärver kommer den som är barnets förmyndare att förvalta arvet. Huvudregeln är att föräldrarna till barnet är förmyndare vilket framgår av 10 kap. 2 § Föräldrabalken (FB). Det betyder att om ett barn står under vårdnad av bägge föräldrarna, så gäller förmyndarskapet för båda dessa.

I 10 kap. 2 § andra stycket FB framgår att om barnet står under vårdnaden av endast en förälder, är denne även förmyndare. Det innebär att det den som förvalta arvet.

Förvaltare av barnets arv står hursomhelst under tillsyn av den s.k. överförmyndarnämnden. Den finns för att barnet inte ska missgynnas ekonomiskt eller rättsligt av sin förmyndare. Vid större belopp, finns även en så kallad överförmyndarspärr, vilket betyder att vissa rättshandlingar kräver överförmyndarens samtycke.

Ditt fall
Svaret på din fråga är således ja, de gemensamma barnen är dödsbodelägare. Detta eftersom de har en direkt rätt till arv och det finns ingen efterlevande make/maka. Barnen är även ansvariga för dödsboet, vilket inbegriper bouppteckningen. Sist men inte minst, ska du som förmyndare förvalta arvet åt dem.

Tack för att du vände dig till oss, återkom gärna med fler frågor.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (982)
2021-11-25 Vem ansvarar för dödsboet
2021-11-22 Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?
2021-11-15 Vad händer om skulderna överstiger tillgångarna i dödsboet?
2021-11-14 Vad händer om en arvinge går bort innan arvskifte?

Alla besvarade frågor (97335)