Är min fullmakt giltig när boutredningsman utsetts?

FRÅGA
Tre syskon skall ärva ( bl.a. borätt ) moder som avled nov-2019. Ett syskon har begärt boutredningsman (ej nedan fullmaktsinnehavare).Boutredningsmannen skulle kunna sälja borätten utan att konsultera arvingarna.En av arvingarna fick 2016 en fullmakt ( fullmaktsgivare änka, ej dement ) specificerad till försäljning och rätt att kvittera köpeskilling + pappersexercis i samband med ev försäljning av borätten medans moder fortfarande var i livet. Fullmakten gällande borätten ej utnyttjad under moders levnad.Fråga : Skulle denna fullmakt tänkas kunna "gå före" en ev. rättighet för boutredare att sälja lägenhet. = Fullmaktsinnehavaren/ dödsbodelägaren innehar fortfarande en giltig fullmakt att enväldigt/efter bästa förmåga sälja borätten åt dödsboet ?OM så skulle vara fallet, kan boutredare eller dödsbodelägare med framgång begära att fullmakten genast återkallas eftersom den som givit fullmakten faktiskt är död ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Utgångspunkten är att dödsbodelägare (efterlevande make, sambo, arvingar och universella testamentstagare) gemensamt ska förvalta den dödes egendom under boets utredning. Dödsbodelägarna företräder gemensamt dödsboet mot tredje man samt har rätt att tala och svara i mål som rör boet. Däremot gäller detta endast om inte särskild dödsboförvaltning anordnats enligt 19 kap. Ärvdabalken, ÄB (18 kap. 1 § ÄB). Med särskild dödsboförvaltning avses bland annat utseende av boutredningsman. När boutredningsman utses träder vederbörande i dödsbodelägarnas ställe, innebärande att dessa inte längre företräder boet (jfr 19 kap. 1 § ÄB).

Fullmakter är i sig giltiga efter fullmaktsgivaren avlidit (21 § Avtalslagen). Att boutredningsman utsetts innebär däremot att dödsbodelägarna (eller du som har en fullmakt) inte längre företräder boet och inte heller med hjälp av en fullmakt kan sälja fastigheten. Boutredningsmannen skulle i princip kunna begära återkallelse av fullmakten, däremot är det tveksamt om så ens är behövligt då du inte har rätt att företräda dödsboet med den.

Vid försäljning av fast egendom är utgångspunkten att dödsbodelägarna skriftligen ska lämna sitt samtycke till försäljning. I annat fall krävs att boutredningsmannen får rättens tillåtelse till försäljning (19 kap. 13 § första stycket ÄB). Reglerna är dock annorlunda när det gäller bostadsrätt; boutredningsmannen kan utan dödsbodelägarna samtycke och utan medgivande från rätten sälja bostaden. Kommer boutredningsmannen fram till att bostadsrätten ska säljas kan försäljningen alltså genomföras även om ni som dödsbodelägare inte tycker det.

Sammanfattningsvis träder boutredningsmannen i dödsbodelägarnas ställe. Du eller någon av de andra har inte rätt att företräda dödsboet eller att sälja egendom ens om ni är överens; allt det har flyttats över till boutredningsmannen. Du har inte heller rätt att sälja egendom med den fullmakt du har då det är boutredningsmannen som tagit över ansvaret.

För det fall att du behöver en jurist som företräder dig i eventuell tvist kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå hjälpa dig. Är du intresserad av detta är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1019)
2020-12-04 Finns arvsskifteshandlingar registrerade?
2020-11-30 Ska hyra betalas ur dödsboet?
2020-11-30 Vem sköter dödsbo om ingen av kusinerna vill?
2020-11-30 Arv och arvsavstående

Alla besvarade frågor (86940)