Är löneuppgifter en offentlig handling?

FRÅGA
Hej, har jag rätt att begära ut löneuppgifter på anställda, jobbar i landstinget?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att det du undrar är om löneuppgifter på anställda som jobbar inom landstinget är en allmän offentlig handling som du har rätt att ta del av.

Allmänna handlingars offentlighet regleras i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (TF). Offentlighetsprincipen gäller hos alla offentliga arbetsgivare, alltså hos stat, kommun och landsting.

Är det en handling?
Till att börja med kan konstateras att löneuppgifterna anses som handlingar enligt 2 kap. 3 § 1 st. TF. Löneuppgifterna är en framställning i skrift, vilket anses vara en handling i tryckfrihetsförordningens mening. Även en upptagning som går att uppfatta med ett tekniskt hjälpmedel anses som en handling.

Är handlingen allmän?
En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är upprättad eller inkommen till myndigheten, enligt 2 kap. 3 § 1 st. TF. Landstinget anses som en myndighet och det kan antas att handlingarna finns förvarade i myndighetens lokaler vid din begäran om att få ta del av dem, enligt 2 kap. 3 § 2 st. TF.

Handlingarna kan också anses upprättade hos myndigheten, enligt 2 kap. 7 § TF. Vi kan utgå från att de har expedierats (skickats ut) till den enskilde, vilket innebär att de är upprättade.

Är handlingen offentlig?
Det finns vissa begränsningar av rätten att ta del av allmänna handlingar, enligt 2 kap. 2 § TF. Dessa begränsningar regleras i offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Sekretess angående uppgifter om anställda reglernas i 39 kap. OSL. 39 kap. 3 § OSL anger att man i undantagsfall kan hemlighålla uppgifter om den anställdes personliga förhållanden om det kan antas att den anställde eller honom/henne närstående utsätts för våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs. Huvudregeln är alltså att handlingarna är offentliga. Undantagsfallen torde i första hand handla om exempelvis hemadress, hemtelefon eller andra kontaktuppgifter. Löneuppgifter är alltså i princip alltid offentliga.

Hur du går till väga för att få ut handlingen
För att få ut en allmän handling gör du en begäran hos den myndighet som förvarar handlingen, enligt 2 kap. 14 § TF. Din begäran ska handläggas genast, enligt 2 kap. 12–13 §§ TF. Landstinget får inte efterforska vem du är eller vad du ska ha uppgifterna till i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut, enligt 2 kap. 14 § 3 st. TF.

Om du begär ut löneuppgifterna har du alltså rätt att få ta del av dem.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!
Vänligen,

Emma Fagerberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (360)
2021-07-31 Är en anmälan till en myndighet en offentlig handling?
2021-07-18 Går det att se strafförelägganden även efter gallringstiden?
2021-07-06 Målsägandens insynsrätt - Vad gäller?
2021-07-02 Är det brottsligt att hänga ut personer i sociala medier?

Alla besvarade frågor (94627)