Är lönelistor offentliga handlingar i statligt ägda bolag?

Hej! Har jag rätt enligt offentlighetsprincipen att begära ut lönelistor på RISE?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

Jag ska villigt erkänna att jag inte känner till särskilt mycket om bolaget RISE. Men jag förmodar att du syftar på det svenska forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden). Det nyss anförda är vart fall vad jag i den fortsatta framställningen kommer att utgå ifrån. Tilläggas bör att jag vidare inte är helt säker på hur ägarstrukturen i RISE ser ut. Oaktat detta kommer utgångspunkten i mitt svar nedan vara att bolaget i fråga är helägt av svenska staten. Och det korta svaret på din fråga lyder: Nej, du har inte rätt att begära ut lönelistor i RISE med stöd av offentlighetsprincipen.

Allmänt

Offentlighetsprincipen kommer till uttryck i 2 kap. i tryckfrihetsförordningen (TF), vilken är en av de fyra grundlagarna och således en del av vår svenska konstitution, och innebär att rätten att få ta del av allmänna handlingar tillkommer varje svensk medborgare. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet alternativt om den är inkommen eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Lönelistor är i normalfallet att anse som en allmän handling. Handlingars offentlighet får dock i vissa fall begränsas (2 kap. 2 § 1 st TF).

Annan tillämplig lagstiftning avseende din fråga blir i det här fallet även offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Med myndighet likställda organ betraktas vissa juridiska personer, såsom aktiebolag, i vilka kommuner eller landsting utövar ett bestämmande inflytande (2 kap. 3 § OSL). Med andra ord om en kommun eller ett landsting besitter ett väsentligt ägande i det aktuella bolaget. Rätten att få ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen gäller alltså även i en sådan organisation. Statligt ägda bolag omfattas dock ej av de här lagreglerna förutsatt att de inte finns upptagna i en speciell bilaga (2 kap. 4 § OSL).

Din fråga och en kortare sammanfattning

Mot bakgrund av det jag har beskrivit ovan är min bedömning att RISE inte är skyldiga att lämna ut några handlingar till dig. Bolaget är statligt ägt och mig veterligen finns det inget tillräckligt stort kommunalt eller landstingsanknutet ägande som kan göras gällande här. Vissa statliga bolag omfattas förvisso av regelverket i tryckfrihetsförordningen, men det förutsätter som sagt att de finns upptagna i bilagan som nämns enligt ovan (2 kap. 4 § OSL). Jag tror med andra ord att det blir ganska svårt för dig att vinna framgång här.

Vid ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan eller via vår kostnadsfria telefonrådgivning.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo