Är kopia av testamente ogiltigt?

Hej!

Jag har en fråga om arv och testamente. Min faster har gått bort och det finns inga bröstarvingar. Lagliga arvingar är jag, min bror och en kusin. Bouppteckning är gjord och den är inskickad till Skatteverket men ännu ej godkänd. Nu har det dock dykt upp en person som hävdar att det finns ett testamente och att han står som arvtagare till hela kvarlåtenskapen. Han har endast en kopia som styrker detta. Testamentet är daterat 2009. Min faster hade ett bankfack, men där återfanns inget original. Kan vi utifrån det hävda att kopian inte kan antas vara hennes vilja och att det tyder på att hon återkallat testamentet då inget original påträffats vare sig i bostaden eller i bankfacket? Om det skulle bli en rättslig prövning och vi förlorar, får vi förutom ev juristkostnader även betala rättegångskostnader?

Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglering om testamente finner vi i ärvdabalken (ÄB) och rättegångskostnader regleras i 18 kap. rättegångsbalken (RB).

Kopia av testamente kan godtas
Att det är fråga om en kopia av ett testamente innebär inte att testamentet är ogiltigt. Förutsatt att originalhandlingen uppfyllt de nödvändiga formkraven som ställs på upprättande av testamente och att det inte finns skäl att anta att kopian inte skulle överensstämma med originalet kan testamentet mycket väl vara giltigt. Högsta domstolen har godtagit en kopia av ett testamente när det inte fanns någon anledning att anta att kopian inte skulle ha överensstämt med originalhandlingen (NJA 1977 s. 168).

Ogiltighet på grund av återkallande
Testamente kan, som du säger, återkallas och därmed vara utan verkan (10 kap. 5 § ÄB). Eftersom originalhandlingen inte hittats leder det här till en viss problematik. Ifall det är oklart om testamentet försvunnit av misstag eller om testamentet de facto återkallats genom till exempel förstörelse av handlingen faller bevisbördan på testamentstagaren. Denne ska bevisa att testamentet inte ska anses återkallat.

Övriga ogiltighetsgrunder
För att ett testamente ska uppfylla formkraven, och därmed vara giltigt, ska det skriftligen undertecknas av två närvarande vittnen. Dessa ska vara medvetna om att det är fråga om ett testamente (10 kap. 1 § ÄB). Är inte formkraven uppfyllda är testamentet ogiltigt. Detsamma gäller om din faster inte var behörig att förordna om sin kvarlåtenskap (13 kap. 1 § ÄB). Testamente kan även ogiltigförklaras om din faster varit påverkad av tillfällig eller permanent psykisk störning vid testamentets upprättande (13 kap. 2 § ÄB) eller om hon utsatts för obehörig påverkan, alternativt upprättat testamentet under motivvillfarelse (13 kap. 3 § ÄB).

När det gäller formkrav faller det på testamentstagaren att bevisa att testamentet upprättats i enlighet med formkraven. Gällande övriga ogiltighetsgrunder faller bevisbördan på den arvinge som klandrar testamentet.

Ogiltighetstalan
Om ni anser att testamentet inte är giltigt kan ni klandra detta genom en ogiltighetstalan. Detta ska göras inom sex månader från att ni (arvingarna) blivit delgivna testamentet (14 kap. 5 § ÄB). Viktigt att notera är att en arvinges klandertalan endast omfattar dennes del av arvet. Varje arvinge måste således klandra testamentet för sin del av arvet. Klandertalan görs genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten.

Betalning av rättegångskostnader
Huvudregeln är att den som förlorar i en rättegång står för sina egna samt motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § RB). Detta ska fullt motsvara uppkommen kostnad för förberedande av rättegången, talans utförande och arvode till juridiskt ombud eller biträde förutsatt att det är skäligt (18 kap. 8 § RB).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning