Är man ansvarig för sin sambos skulder?

FRÅGA
Hej! Jag har vid årsskiftet blivit sambo med min pojkvän i hans hus. Jag är skriven här och betalar hyra varje månad enligt ök. Framåt är tanken att jag ska köpa in mig i huset så vi äger 50/50. Min fråga är; nu när jag är skriven här kan jag bli betalningsskyldig för hans eventuella skulder, lån etc som jag inte känner till? Jag har tidigare varit i tron om att man "äger varandras" betalnings ansvar bara om man är gifta med varandra, men fick höra att fallet inte är så? Skulle behöva veta vad som faktiskt gäller,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Sedan årsskiftet bor du och din pojkvän tillsammans i hans hus och du är numera även skriven på den ifrågavarande adressen. Framgent har ni för avsikt att låta dig förvärva en andel i fastigheten motsvarande hälften av denna. Med anledning av din nya folkbokföringsadress undrar du huruvida du skulle kunna bli delansvarig för din sambos eventuella skuldförbindelser. Jag bedömer ditt ärende som tämligen oproblematiskt varför den fortsatta framställningen inte kommer att rendera i någon längre textmassa. Och den lagstiftning som behöver beaktas vid besvarandet av din faktiska fråga är:

Sambolagen (SamboL).

Utsökningsbalken (UB).

Du nämnde även äktenskap i din ärendebeskrivning varför jag även kort kommer att beröra den huvudsakliga lagstiftningen på det här området, vilket är äktenskapsbalken (ÄktB).

För att knyta an till din faktiska fråga – Vad gäller avseende sambors ansvar för varandras skulder?

Inledningsvis ska det sägas att inte ens makar inom ramen för ett bestående äktenskap är ansvariga för varandras skulder, vilket är en vanlig missuppfattning bland folk i allmänhet. Äktenskapet vilar i stor utsträckning på två bärande principer, vilka är principen om särförvaltning (1 kap. 3 § ÄktB) och likadelningsprincipen (11 kap. 3 § ÄktB). Den förra principen är den mest intressanta i det här sammanhanget och denna innebär att vardera maken råder över sin egendom och ensamt svarar för sina skulder. Särförvaltningen betyder vidare att det inte föreligger någon egendomsgemenskap, vilket gör att vardera maken själv kan bestämma över sina tillgångar och godtyckligt avyttra och/eller skänka bort dessa.

Inom ramen för ett samboförhållande råder i mångt och mycket också en slags särförvaltning även om detta inte uttryckligen framgår av lagtexten. Det nyss anförda innebär således att du inte är ansvarig för din sambos eventuella skulder om du inte explicit har åtagit dig ett sådant ansvar gentemot borgenären (fordringsägaren, långivaren). Däremot ska följande noteras. Om samboförhållandet skulle upphöra kan dock din sambos skulder i samband med bodelningen komma att betalas ur (avräknas från) samboegendomen om den aktuella krediten togs i syfte att finansiera densamma (13 § 1 st. SamboL). Den gemensamma bostaden och bohaget utgör samboegendom, men endast under förutsättning att denna har förvärvats för gemensam användning, vilket torde innebära att det aktuella huset inte utgör samboegendom eftersom din sambo såvitt jag förstår ägde det långt innan ni träffades (3 § SamboL). Om skulden inte skulle vara hänförlig till någon samboegendom, exempelvis ett eventuellt upptaget bolån avseende huset, ska din sambo vid en förestående separation i första hand reglera skulden själv. Endast i den mån betalning inte kan erhållas ur annan av honom ägd egendom kan din sambo i ett sådant läge lösa täckning genom samboegendomen för den kvarvarande delen av den aktuella skulden (13 § 2 st. SamboL).

Märk väl att om din sambo skulle bli insolvent (hamna på obestånd, bli konkursmässig) föreligger en lagstadgad presumtion (ett antagande) enligt vilken all lös egendom i er gemensamma besittning kommer att anses tillhöra honom om det inte kan göras sannolikt att ni är samägare till egendomen eller att den faktiskt tillhör dig (4 kap. 19 § 1 st. UB). Med insolvens menas för övrigt att gäldenären (den skuldsatte) inte kan betala sina skulder i den takt de förfaller till betalning och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. Det nu sagda brukar framförallt aktualiseras vid en utmätningssituation.

Sammanfattning och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande konstateras. Du och din sambo råder över er respektive egendom och ni ansvarar inte för varandras skulder. Det är bara den gemensamma bostaden och det tillhörande bohaget som utgör samboegendom varför likvida medel, värdepapper och annat lösöre (typ bilar, båtar, konst och annat dylikt) inte ska hälftendelas vid en bodelning. Och kom ihåg att samboegendomen måste ha införskaffats för gemensam användning för att kunna bli föremål för ovanstående. Vidare är det bara ur just samboegendomen som din partner kan täcka eventuella skulder och detta är endast möjligt i samband med en bodelning. Inte under samboförhållandets existens.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2862)
2021-03-08 Hur gör vi med hunden efter separation?
2021-03-08 Övertagande av hyresrätt - sambo
2021-03-08 Bodelning - efter att man lämnat sambon?
2021-03-05 Vilken egendom omfattas av ett samboavtal?

Alla besvarade frågor (89990)