Är jag ansvarig för min makes skuld vid äktenskapsskillnad?

2018-11-02 i Bodelning
FRÅGA
Hej. jag ligger i en skilsmässa och min ex make har skulder som är tagna under tiden som vi va gifta och bodde tillsammans. våran skilsmässa har ej gått igenom än.min fråga är då : Kan han kräva att jag ska betala halva hans lån nu när vi kommer skilja oss ? jag står ej med på detta lån utan det är endast han.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om svaret:

Inledningsvis kommer jag besvara vad som gäller angående makars skulder för att sedan redogöra för hur skulder påverkar en bodelning vid äktenskapsskillnad. Slutligen ges en koncis och frågebesvarande sammanfattning.

Vad gäller angående makars skulder i ett äktenskap?

Inom äktenskap och mellan makar råder den grundläggande principen att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken, hädanefter ÄktB). Så länge skulden är enbart din ex makes (hädanefter benämnd enbart make) är du fullkomligt fri från ansvar för densamma.

En skuld som den ena maken åtagit sig under ett äktenskap kan dock anses ha gett upphov till samgäld om lånet har företagits för gemensamt ändamål, det vill säga att bägge svarar för lånet även om enbart den ene är skriven på det. Uppkomsten av samgäld har konstaterats av högsta domstolen (HD) bland annat i rättsfallet NJA 2016 s. 1057. I rättsfallet ansågs samgäld föreligga vid ena makens lån för förbättring av samägd egendom under den andre makens samtycke. Enbart mannen var skriven på lånet men vid bodelning konstaterade HD att inget annat framkommit än att lånet tagits gemensamt för gemensamt ändamål; enda anledningen till att inte även kvinnan stod skriven på lånet var för att hon hade betalningsanmärkningar. Omständigheterna bör tolkas så att huvudregeln är att samgäld inte anses föreligga. Har din makes lån inte uppkommit under bägges samtycke för gemensamt ändamål är samgäld uteslutet.

Råder samgäld är följden att du svarar internt med ersättningsansvar gentemot din make motsvarande ditt ansvar för skulden, vilket antas vara hälften; detta följer av analogislut från samäganreättslagen (1 och 15 § samäganderättslagen, se även HD:s resonemang i NJA 2016 s. 1057, HD:s domskäl punkt 7-8).

Eftersom jag inte är vetandes angående omständigheterna bakom skuldens uppkomst kan jag här inte fastslå vad som gäller i ditt fall. Utifrån ovanstående stycken bör du dock vara förmögen att utan större problematik själv avgöra vad som gäller. Mest troligt, och även i förenlighet med huvudregeln, är att samgäld inte föreligger och att din make ansvarar själv för skulden (se återigen 1 kap. 3 § ÄktB).

Vad händer med skulder vid bodelning?

Vid bodelning listas bägge makars tillgångar både enskild egendom och giftorättsgods (11 kap. 1 § ÄktB), dock ingår enbart giftorättsgodset i själva bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Jag kommer inte gå in närmre på denna egendomsdistinktion då det är av föga relevans för svaret samt information enkelt kan åtkommas annanstans. Härefter görs avdrag för vardera makes skulder på den makes egendom som skulden hänförs till (11 kap. 2 § ÄktB), vilket innebär att din makes skuld dras av från den del av hans egendom som inkluderas i bodelningen. Avdraget för skuld kan aldrig innebära att han bidrar med ett "minusvärde" som dras från din egendom, utan som minst råder att han inte bidrar med något alls till bodelningen.

Följden av sådant avdrag är att vad du erhåller när du går ifrån äktenskapet efter fullföljd bodelning och äktenskapsskillnad riskerar vara mindre än om skulden inte förelegat. Visserligen kan detta på sätt och vis ses som att du indirekt betalar för skulden, men är det du som bidrar med mest giftorättsgods i bodelningen kan denna omständighet utgöra grund för jämkning av bodelningen. Jämkning innebär att du får behålla en proportionellt sett större andel av din egendom vid delningen (12 kap. 1 § ÄktB). Om förhållandet är det motsatta, det vill säga att du bidrar med minst giftorättsgods i bodelningen, är jämkning inte möjlig att påkalla.

Sammanfattning

En makes skuld är individuell och kan inte drabba den andre makens förmögenhet eller egendom (1 kap. 3 § ÄktB). Råder samgäld eller andra interna överenskommelser om betalningsansvar kan inbördes ersättningsskyldighet uppkomma, vilket i detta fall bedöms mindre sannolikt. Mitt svar är således att han inte kan kräva dig på betalning, vilket baseras på rådande grundprinciper.

Hoppas du fick din fråga besvarad!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2113)
2019-03-22 Kan egendom göras enskild genom köpehandling?
2019-03-21 Räknas bostaden som samboegendom och ska värdet då fördelas lika vid seperation?
2019-03-20 Får blivande exfru hälften av hus och bohag?
2019-03-17 Ska avkastningen från ett aktiebolag som är enskild egendom ingå i en bodelning?

Alla besvarade frågor (66981)