Är industrihampa narkotikaklassat?

2019-07-09 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej!Med tanken på HDs senaste dom. Är det lagligt att röka laglig industrihampa? Industrihampa i sin naturliga form har alltid lite THC i sig, vilket skulle kunna visa positivt på ett urinprov.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågorna i Högsta domstolen: legalitetsprincipen och CBD-oljans straffbarhet
De prejudicerande (vägledande) frågorna i Högsta domstolens (HD) mål nr 177/19 rörande ringa narkotikabrott var dels huruvida CBD-olja, som innehåller tetrahydrocannabinol (THC), utgör en beredning enligt 1971 års psykotropkonvention och därmed var att se som narkotika, dels om det skulle strida mot legalitetsprincipen att döma någon som innehar CBD-olja för narkotikabrott. Legalitetsprincipen innebär att ingen får straffas för en handling som, när handlingen företogs, inte var uttryckligen förbjuden i lag. I det här fallet innebar det att HD besvarade frågan om – ifall CBD-olja är att betrakta som narkotikaklassad – det är tillräckligt uttryckt i lag att CBD-olja är förbjudet.

Nedan kommer jag endast att gå igenom den första av de två prejudicerande frågorna (dvs. om CBD-oljan utgör narkotika) och försöka besvara frågan om det går att utröna huruvida industrihampa i sig är att betrakta som narkotika.

Lagrummet för narkotikabrott avseende detta fall hittar du i 1 § 1 st. 6 p. narkotikastrafflagen (1968:64) (den som lovligen [...] 6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika [...]". Övrig rätt som HD grundade sin dom på var bl.a. 1971 års psykotropkonvention och 1961 års allmänna narkotikakonvention, båda internationella överenskommelser som omnämns i narkotikastrafflagen.

Beredningen av material innehållandes THC är straffbar
Cannabis är klassificerat som narkotika enligt 1961 års allmänna narkotikakonvention. I ett undantag uppges att vissa typer av hampa, industrihampa, inte är att betrakta som cannabis. Däremot kontrolleras själva substansen THC, vilket regleras i den ovan nämnda psykotropkonventionen. I psykotropkonventionen uppges att beredningen av material som innehåller psykotropa ämnen (i detta fall industrihampa, som innehåller THC) ska underkastas samma kontroll som substansen THC. Med beredning avses enligt HD:s tolkning av konventionens definition "varje sådan lösning, blandning eller avdelad dos" där psykotropa ämnen, som THC, ingår.

Psykotropkonventionens bestämmelse ska uppfattas så, att det inte ska spela någon roll om det psykotropa ämnet i beredningen kommer från en narkotikaklassificerad växt eller inte; det relevanta är kort och gott om beredningen innehåller THC. Ämnen som upptas i psykotropkonventionen ska alltid anses vara narkotika.

Växten som beståndsdel utgör narkotika, om ytterligare bearbetning har skett
Praxis (prejudikat) från HD visar att naturliga växter, utan ytterligare bearbetning, inte har ansetts utgöra narkotika (se rättsfallet "Psilocybin" NJA 1995 s. 219 där icke narkotikaklassificerade svampar inte ansågs utgöra narkotika). Däremot har icke narkotikaklassificerade växter efter bearbetning ansetts utgöra narkotika, därför att växterna har ingått i en beredning (se rättsfallen "DMT I" NJA 2014 s. 259 och "DMT II" NJA 2018 s. 983).

Enbart innehav av industrihampa har inte ansetts utgöra narkotikabrott, se rättsfallet "Industrihampan" NJA 2007 s. 219. Ovan nämnda undantaget för industrihampa gäller dock inte enligt psykotropkonventionen om växten och därmed ämnet THC ingår i en beredning, dvs. har bearbetats på ett sätt eller annat.

HD:s slutsats: CBD-oljan utgjorde narkotika genom psykotropkonventionen
Eftersom CBD-oljan utgjordes av en beredning, spelade det ingen roll att materialet kom från industrihampa; psykotropkonventionen betraktar alla beredningar som innehåller substansen THC på samma sätt, oavsett om den i och för sig olagliga substansen (THC) härrör från en laglig växt. Kort sagt skulle det kunna förklaras så, att det var själva beredningen som gjorde att oljan narkotikaklassades, inte växten i sig.

Min tolkning är den, att industrihampa fortfarande inte är narkotikaklassat i sin ursprungliga form; all beredning, inklusive en blandning som CBD-olja, anses dock vara narkotika enligt narkotikastrafflagen, genom bestämmelserna i psykotropkonventionen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!


Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll