FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen16/05/2022

Är indraget körkort en allmän handling, och kan man då se vilken orsak som ligger bakom förfarandet?

Hej! Kan man få reda på orsaken till varför någon har fått sitt körkort återkallat av transportstyrelsen?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Allmänna handlingar
Det som avgör om det går att få reda på orsaken till att någon fått körkortet indraget eller inte är om det kan klassificeras som en så kallad allmän handling. Om något är en allmän handling har var och en rätt att ta del av denna enligt den så kallade offentlighetsprincipen (2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen). 

En handling blir allmän handling om den förvaras hos en myndighet och handlingen kan anses ha inkommit till myndigheten eller kan anses vara upprättad där (2 kap. 3 §, 4 §, 9 § samt 10 § Tryckfrihetsförordningen). Om dessa kriterier är uppfyllda, handlar det om en allmän handling och var och en har då rätt att ta ut denna (2 kap. 15 § Tryckfrihetsförordningen).

Sekretess
Undantag från regeln om att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar är om den allmänna handlingen är belagd med så kallad sekretess (6 kap. 4 § Offentlighets- och sekretesslagen). Med sekretess menas att en uppgift eller handling inte får ges ut till allmänheten då det finns ett särskilt skyddsvärt intresse som annars kan skadas. Det kan vara för att skydda rikets säkerhet, intresse att förebygga brott eller en enskild persons personliga och ekonomiska intressen. 

Svar på din fråga
För att koppla an dessa bestämmelser till din fråga, handlar denna om att ta reda på orsaken till att någon fått sitt körkort återkallat av Transportstyrelsen. Transportstyrelsen är en myndighet, och beslut om indraget körkort och orsaken till detta är en handling som finns här och som har upprättats hos denna myndighet. Det innebär att kraven för en allmän handling är uppfyllda. Frågan är därmed om detta är en handling som kan anses vara skyddad av sekretess. Det finns vissa delar av ett körkort som är belagt med sekretess, exempelvis ett körkorts referensnummer (18 kap. 10 § Offentlighets- och sekretesslagen). Uppgifter om personer som finns i ett belastningsregister är också sekretessbelagda (35 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen). Att få sitt körkort indraget är dock inte en straffrättslig påföljd, och syns inte i ett belastningsregister. Detta innebär att ett indraget körkort och orsaken till detta är en allmän handling, som var och en kan ta del av hos Transportstyrelsen.

Svaret på din fråga är därmed ja, det går att få ut uppgift om varför någon fått sitt körkort indraget genom att ta kontakt med Transportstyrelsen.

Jag hoppas att jag förstått din fråga rätt, och att du känner att du fått denna besvarad. Har du fler frågor är du alltid välkommen att ställa dessa till oss här, på Lawline!

Vänligen,

Hilma NilssonRådgivare