FrågaAVTALSRÄTTGåva22/05/2022

Är gåva av fastighet från en person med demenssjukdom, som ges till dennes gode man giltig?

Jag är god man och min huvudman och jag har med närvarande vittnen upprättat ett gåvobrev där han överlåter sin fastighet till mig. Han har inga egna arvingar. Nu hävdar Öf att gåvobrevet är ogiltligt eftersom huvudmannen har fått diagnosen Vaskulär demens 2020. Jag hävdar att huvudmannen ändå har sina klara stunder och är medveten om att han vill överlåta sin fastighet till mig. Han har ju kvar sin rättshandlingsförmåga om jag har förstått det hela rätt. Nu har jag fått ett brev om yttrande från Öf om entledigande av god man, dvs mig. Öf säger att god man inte får ge bort huvudmannens egendom ... men det är ju huvudmannen som ger bort sin fastighet till mig. Läkare var tillkallad den 18/2 2022 för att bedöma huvudmannens mentala tillstånd. Hans utlåtande ; Det kan förmodas att personen inte kunnat ge medgivande/samtycke sedan diagnos. Han säger altså inte att huvudmannen inte kunnat ge sitt medgivande utan "det kan förmodas " Vad säger ni om mina möjligheter att få igenom gåvobrevet. Om Öf fortfarande hävdar ogiltighet av gåvobrevet så kommer ju hans fastighet automatiskt att tillfalla allmänna arvsfonden vid hans frånfälle .. Tacksam för er bedömning och svar. Vänligen Lars Lundberg

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline! 

Ett gåvobrev räknas som ett avtal vilket innebär att avtalsrättsliga regler är tillämpliga. Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning är därmed tillämplig. Enligt lagen sägs att ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. Demenssjukdom är en sådan sjukdom som avses här. Det innebär att ifall huvudmannen ingick avtalet under påverkan av sin demens sjukdom så är avtalet ogiltigt. Den som har att bevisa att så är fallet är den som påstår att gåvobrevet är ogiltigt. För att kunna förklara gåvobrevet ogiltigt krävs att man kan bevisa att det funnits ett orsakssamband mellan sjukdomen och att huvudmannen skrev på gåvobrevet. 

Utöver ovan nämnda lag finns även 31 § AvtL. Enligt bestämmelsen är ett avtal inte giltig ifall det grundar sig på att någon har utnyttjat någon annans trångmål, oförstånd, lättsinne etc. Det innebär att ifall man utnyttjar att någon är dement är gåvobrevet inte giltigt. Denna grund verkar dock inte vara tillämplig i ditt fall, men skulle kunna hävdas av motparten. Det gäller dock att de kan bevisa att så är fallet. Denna bestämmelse skulle kunna användas i samband med 36 § AvtL om att ett gåvobrev kan förklaras ogiltigt ifall det i omständigheterna vid avtalets tillkomst, avtalets innehåll, eller i övrigt t. ex innehåller orimliga villkor. 

Således kan motparten hävda ogiltighet pga. att du antingen har utnyttjat huvudmannen, eller pga. att denna är psykiskt sjuk och inte varit medveten om sina handlingar. Det är dock svårt att bevisa att det är pga. demenssjukdomen som personen har skrivit under handlingarna. Det faktum att den sakkunnige uttalar att det kan förmodas, är inte ett absolut bevis utan en antydan om att personen med viss sannolik inte har varit helt klar. Även vid demenssjukdom förekommer dock klara stunder där personen kan anses ha rättshandlingsförmåga och få skriva under brev utan att det anses ogiltigt, varpå läkarens uttalande inte är absolut. Med det sagt är det dock svårt att göra en bedömning hur stora möjligheter du har. Det beror lite på omständigheterna. T. ex om du har arbetat som god man länge och därmed skapat en god relation mellan huvudmannen. Här kan t. ex andra personers åsikter vara av vikt. Det gör det mer trovärdigt att huvudmannen av egen vilja velat skriva på gåvobrevet. Ifall du däremot bara varit det en liten stund kanske trovärdigheten av gåvobrevet kan ifrågasättas och dina chanser att få igenom gåvobrevet minska. Ytterligare omständighet av vikt kan vara t. ex hur länge personen har haft demens. Ju längre det pågår desto färre klara stunder, vilket också tyder på att personen inte har agerat efter egen vilja. Samtidigt är det svårt att bevisa att så inte är fallet. Särskilt om du har haft två vittnen som anses opartiska. T. ex om du inte känner dem väl och de inte har intresse av att du får huset. 

För att sammanfatta finns det möjlighet att ogiltigförklara ett gåvobrev pga. demens. Bevisbördan ligger hos motparten och det är svårt att bevisa att personen inte vetat vad den har gjort. Hur goda chanser du har beror dock också på t. ex omständigheter som jag har nämnt ovan, som kan tyda på antingen att gåvobrevet har varit frivilligt eller inte. Det är således inte möjligt att ge ett tydligare svar än att det beror hur omständigheterna ser ut i ditt fall. Ifall du vill ha en mer korrekt bedömning kan du skicka in ytterligare fråga där du anger hur länge personen har haft demens, när du började arbeta som god man och hur väl du känner vittnen.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!
 

Vänliga hälsningar, 

Benjamin von Gohren

Benjamin von GohrenRådgivare
Hittade du inte det du sökte?