Är förundersökningar offentliga handlingar?

Hej Lawline! När en förundersökning blir nedlagd och det handlar om misstänkt barnpornografibrott, har alla tillgång till förundersökningsmaterialet? Eller är det bara jag och den som jag är gift med som får ta del av det?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) (här) råder offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänna handlingar är offentliga handlingar som varje svensk medborgare får ta del av. Av 2 kap. 3 § TF (här) följer att förundersökningar är allmänna handlingar. Således innebär det att förundersökningar är offentliga.

Däremot kan enligt 2 kap. 2 § TF (här) en allmän handling beläggas med sekretess om det är påkallat med hänsyn till bland annat intresset att förebygga eller beivra brott, eller skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Intresset att förebygga brott tar dock sikte på ett mer samhälleligt intresse. Vad som avses med skyddet för en enskilds personliga förhållanden preciseras i 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (här), där det stadgas att sekretess gäller för en uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, som förekommer i en förundersökning, om uppgiften inte kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

Sammanfattningsvis är alltså huvudregeln att förundersökningar är offentliga handlingar, och därmed tillgängliga för allmänheten. Dock kan förundersökningar i vissa fall vara sekretessbelagda. Enbart omständigheten att det rör sig om ett åtal gällande barnpornografibrott skulle inte föranleda att förundersökningen bör beläggas med sekretess, utan avgörande skulle vara om det förekommer någon uppgift i förundersökningen som motiverar sekretess.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo