Är förundersökningar offentliga handlingar?

FRÅGA
Hej Lawline! När en förundersökning blir nedlagd och det handlar om misstänkt barnpornografibrott, har alla tillgång till förundersökningsmaterialet? Eller är det bara jag och den som jag är gift med som får ta del av det?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (TF) (här) råder offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänna handlingar är offentliga handlingar som varje svensk medborgare får ta del av. Av 2 kap. 3 § TF (här) följer att förundersökningar är allmänna handlingar. Således innebär det att förundersökningar är offentliga.

Däremot kan enligt 2 kap. 2 § TF (här) en allmän handling beläggas med sekretess om det är påkallat med hänsyn till bland annat intresset att förebygga eller beivra brott, eller skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Intresset att förebygga brott tar dock sikte på ett mer samhälleligt intresse. Vad som avses med skyddet för en enskilds personliga förhållanden preciseras i 35 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (här), där det stadgas att sekretess gäller för en uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, som förekommer i en förundersökning, om uppgiften inte kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

Sammanfattningsvis är alltså huvudregeln att förundersökningar är offentliga handlingar, och därmed tillgängliga för allmänheten. Dock kan förundersökningar i vissa fall vara sekretessbelagda. Enbart omständigheten att det rör sig om ett åtal gällande barnpornografibrott skulle inte föranleda att förundersökningen bör beläggas med sekretess, utan avgörande skulle vara om det förekommer någon uppgift i förundersökningen som motiverar sekretess.

Vänligen,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (359)
2021-07-18 Går det att se strafförelägganden även efter gallringstiden?
2021-07-06 Målsägandens insynsrätt - Vad gäller?
2021-07-02 Är det brottsligt att hänga ut personer i sociala medier?
2021-06-30 Offentlighetsprincipen

Alla besvarade frågor (94255)