Är föreskrifter lag som måste följas?

FRÅGA
Hej!Det som står i den nya hund och katt föreskriften är:6 kap. 2 § Djurhållaren ska vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förebygga oplanerad, oönskad eller överdriven reproduktion av de djur som han eller hon ansvarar för.I de allmänna råden till denna paragraf står:Katter som rör sig fritt utomhus bör vara kastrerade, steriliserade eller på annat sätt förhindrade från att kunna föröka sig okontrolleratMIN FRÅGA:Jag skulle så gärna vilja hitta någonstans "det som står att i föreskrifterna är lagar".... Det står bara att det är "regler" , även på Jordbruksverket. Så att jag kan hänvisa dit när folk knorrar, ex "Vaddå lag, det står ju inte i Djurskyddslagen (2018:1192) utan i föreskrifterna,Då syftar jag inte på de allmänna rekommendationerna som är exempel på hur reglerna kan följas.Kan ni ge mig ett citat eller liknande som jag kan använda som källa? Om det nu är så att reglerna ÄR lagar?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Alla är de regler; lag, förordningar och föreskrifter

Alla lagar grundar sig egentligen i föreskrifter, det är hur dessa föreskrifter meddelas som skiljer sig åt, inte dess normativa verkan. Föreskrifter ska likväl som lag följas, vid risk att annars drabbas av påföljd, och kan antingen meddelas genom lag, eller genom att riksdagen bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter i ett visst ämne. Den makten kan i sin tur delegeras från regeringen till enskild förvaltningsmyndighet eller en kommun (8 kap. 10 § regeringsformen (1974:152) (RF)).

När riksdagen meddelar föreskrifter, görs det genom lag och av regeringen genom förordning (8 kap. 1 § RF). Resten, de regler som inte kan hänföras till lag eller förordning kallas bara för föreskrifter, vilka alltså meddelas av myndigheter andra än regeringen, såsom Jordbruksverket vad gäller hund och föreskrifterna, och av kommuner. Dock, ett bemyndigande att meddela föreskrifter ska alltid ges i lag eller förordning, dvs. av riksdagen eller regeringen. En myndighet kan således inte på eget bevåg meddela föreskrifter inom ett ämne, där myndigheten saknar, av riksdag eller regering delegerad kompetens.

Lag äger alltid, i alla lägen, företräde framför förordningar och föreskrifter meddelade av myndighet eller kommun, och grundlag företräde framför lag.

Att ta med sig

Föreskrifter ska åtlydas på samma sätt som "vanliga" lagar, detta beror på 8 kap. 10 § RF. Att föreskrifter ofta saknar sanktioner är en annan sak, som ofta motiveras av rättssäkerhetsskäl då det normalt är svårare för den enskilde att ha god kännedom om alla upptänkliga föreskrifter på detaljnivå.

Ordalydelsen i det allmänna rådet är vagt formulerad, jfr termen "bör". Förklaringen ligger i att allmänna råd är inte en bindande rättskälla, det är endast regler som t.ex. den i frågan återgivna 6 kap. 2 § som är en bindande föreskrift.

Hälsningar,

Pontus Fridén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?