Är ett typsvar till övningsuppgifter på universitetet en allmän handling som kan begäras ut?

Hej!

Vid universitetsstudier görs ibland obligatoriska och frivilliga övningsuppgifter. Till övningsuppgifterna finns typsvar. När studenten skickat in ett svar till övningsuppgiften skickas typsvaret ut till den studenten. Typsvaret är alltså upprättat hos myndigheten och typsvaret skickas ut till studenter.

Är typsvaret en allmän handling? Kan jag begära ut typsvaren/är universitet skyldiga att lämna ut typsvaren till mig?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och i Tryckfrihetsförordningen (TF), så det är dit jag kommer hänvisa när jag besvarar din fråga. För att du ska kunna begära ut en handling krävs det dels att det är en allmän handling enligt 2 kap. TF och dels att handlingen är offentlig och alltså inte omfattas av sekretess enligt OSL.

Allmän handling

Enligt 2 kap. 4 § TF är en allmän handling en sådan som är förvarad hos en myndighet, om den också antingen är inkommen till myndigheten enligt 2 kap. 9 § TF eller upprättad på myndigheten enligt 2 kap. 10 § TF. Typsvaret uppfyller kravet på att handlingen ska vara upprättad på myndigheten enligt 2 kap. 10 § TF. Statliga universitet är myndigheter, men även sådana privata organ som utövar myndighetsuppgifter gentemot enskilda omfattas. Vilka dessa privata organ är framgår av bilagan till OSL, och ett exempel på ett sådant privat organ är Chalmers Tekniska Högskola.

Av detta att döma är typsvaret en allmän handling. Typsvaret omfattas alltså av offentlighetsprincipen, vilket innebär att var och en kan begära ut handlingen så länge handlingen inte omfattas av sekretess (se 2 kap. 2 § TF och 1 kap. 1 § OSL).

Offentlig handling

Allmänna handlingar kan begäras ut så länge de också är offentliga. Med detta menas att de inte omfattas av sekretess. Enligt 2 kap. 2 § första stycket tredje punkten TF framgår att offentlighetsprincipen kan begränsas om det krävs med hänsyn till myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn. Av 17 kap. 4 § OSL framgår att sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs. Detta innebär att sådana prov där frågorna används om och om igen, så kallade "standardiserade prov", omfattas av sekretess. Om det är så att övningsuppgifterna utgör underlag för kunskapsprov och används om och om igen så omfattas typsvaret av sekretess eftersom syftet med övningsuppgiften skulle motverkas om typsvaret ges ut.

Sammanfattning

Ett typsvar räknas alltså som en allmän handling, så länge den förvaras och är upprättad på ett statligt universitet eller ett universitet som räknas upp i bilagan till OSL. Typsvaret kan begäras ut om det inte omfattas av sekretess. Typsvaret kan omfattas av sekretess om frågorna utgör underlag för kunskapsprov och används om och om igen, eftersom syftet i sådant fall skulle motverkas om typsvaret ges ut.

Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Saga SthenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”