Är ett testamente som inte skrivits under av vittnen ogilltigt?

Min förälder har dött. Det finns ett testamente som jag vet inte skrevs på i vittnenas närvaro, hen berättade detta för mig och min partner, men jag vet inte om detta går att bevisa? Kan man få reda på när en avliden låg på sjukhus? Vittnena har skrivit namn och adress, men det finns ingen underskrift från någon av dem. Betyder detta att testamentet är ogiltigt? Jag är särkullbarn. Finns inga syskon. Testamentstagaren är min anhörigs make. Äktenskapsförord finns där all egendom är enskild. Utan giltigt testamente förstår jag tillfaller all egendom till mig?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om ett testamente som inte skrivits under av två vittnen är ogiltigt eller inte. Bestämmelser om successionsrätt, däribland testamente, finns i ärvdabalken. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Hur ska ett testamente upprättas?

Ett testamente är en strikt formbunden handling. Det måste därför upprättas på ett visst sätt (med iakttagande av "viss form") för att det ska vara giltigt. För att ett testamente ska vara giltigt måste det upprättas skriftligen varpå det ska skrivas under av testatorn (den som upprättar testamentet) i närvaro av två vittnen (10 kap. 1 § ärvdabalken). Vittnena ska därefter även de skriva under testamentet.

Ett testamente som saknar vittnesunderskrift uppfyller inte formkraven och är därför ogiltigt (13 kap. 1 § ärvdabalken). Arvingarna kan då göra gällande ogiltigheten genom att en så kallad klandertalan väcks inom föreskriven tid (14 kap. 5 § ärvdabalken). Med arvingar avses, i det här fallet, antingen en eventuell efterlevande make/maka eller de som är arvsberättigade genom den legala arvsordningen.

Vad är ett nödtestamente?

Det kan dock observeras att det är möjligt för en testator att upprätta ett nödtestamente, d.v.s. ett testamente som inte uppfyller de ordinarie formkraven, i det fall denne p.g.a. sjukdom eller nödfall är förhindrad att upprätta ett formenligt testamente (10 kap. 3 § ärvdabalken). Slarv eller förbiseende är dock inte tillräckligt för att leva upp till kravet på nöd. Skulle testator, i tre månader efter det att nödtestamentet upprättats, vara oförhindrad att upprätta ett formenligt testamente upphör dessutom nödtestamentet att gälla (10 kap. 3 § andra stycket ärvdabalken).

Hur fördelas  arvet om giltigt testamente saknas?

I de fall då giltigt testamente saknas kommer kvarlåtenskapen istället att fördelas enligt den legala arvsordningen. Vid fördelning enligt den legala arvsordningen så kommer kvarlåtenskapen att fördelas till medlemmarna i en av tre arvsklasser. I första hand ärver de som tillhör den första arvsklassen. Finns det inga arvsberättigade i denna arvsklass så ärver istället de som tillhör den andra arvsklassen. Saknas arvsberättigade även i denna så ärver de som tillhör den tredje arvsklassen. Vilka som ingår i de olika arvsklasserna framgår av 2 kap. ärvdabalken (1958:637)

Som regel ärver dock en efterlevande make hela kvarlåtenskapen efter den avlidne (3 kap. 1 § ärvdabalken). Så kallade särkullbarn, det vill säga barn till endast den ena maken, har emellertid en rätt att få ut sitt arv direkt. Observera dock att den efterlevande maken alltid har rätt att få ut egendom ur kvarlåtenskapen till ett värde motsvarande fyra prisbasbelopp (3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken).

Vad som gäller i ditt fall

Detta betyder att det är möjligt att din förälders testamente inte uppfyller formkraven och således bör anses vara ogiltigt (såvida det inte kan räknas som ett nödtestamente). Detta kommer dock att kräva att du väcker en klandertalan. Skulle testamentet inte vara giltigt så kommer den legala arvsordningen att tillämpas istället. Finns det inga andra arvingar i din arvsklass (syskon, syskonbarn etc.) så kommer du att ärva kvarlåtenskapen. Som särkullbarn kan du få ut din arvslott omedelbart. Observera dock att efterlevande make, likväl, kommer att ha rätt till ett belopp som uppgår till fyra prisbasbelopp.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du känner att du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 010-207 93 00

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning