FrågaAVTALSRÄTTAvtal01/03/2020

Är ett avtal som har slutits på sms om köp av lös egendom bindande?

Hej.

Vi har en kund vi hjälper med bokslut och deklaration.

Hon är konstnär och har nu sms:at med en kund och hon har meddelat kunden att han får köpa detta för ett visst belopp. En annan person har nu dykt upp som vill ge nästan det dubbla för konstverket och hon undrar nu om hon på något sätt kan dra sig ur med den kunden hon smsa:t med? Men detta gäller väl som ett avtal på ett eller annat sätt väl?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämpliga lagar

Då jag utgår ifrån att konstnären är en näringsidkare och köparen en privatperson så är konsumentköplagen, härefter förkortad KköpL, tillämplig (1 § KköpL). Beträffande avtals giltighet kommer avtalslagen att tillämpas. Även handelsbalken och lagen om godtrosförvärv av lösöre (härefter förkortad GFL) kommer beröras.

Giltigt avtal?

Precis som du skriver så finns det inga formkrav för att ett avtal gällande köp av lös egendom ska vara giltigt. Detta innebär i praktiken att ett muntligt avtal får lika stora rättsverkningar som ett skriftligt, även om det ur bevishänseende givetvis alltid är bra med skriftlig dokumentation. I detta fall finns skriftlig dokumentation, och i och med att konstnären bekräftat att kunden får köpa objektet för ett visst belopp så säger man att ett anbud-accept (avtal) föreligger (1 § avtalslagen).

Skulle konstnären inte leverera tavlan på grund av att denne har sålt den till någon annan så hamnar hon i dröjsmål och köpet kan hävas samt säljaren krävas på skadestånd (9-10 § KköpL).

Dubbelöverlåtelse – tvesala

Dubbelöverlåtelse av lös egendom regleras i en ålderdomlig bestämmelse som kort och gott betyder att den som först slutit ett bindande avtal med säljaren har rätt till objektet (1 kap. 5 § handelsbalken). Detta gör att, även om hon skulle sälja tavlan till den andra köparen, så skulle den första ha rätt till den. Det finns dock ett undantag till huvudregeln; nämligen att en köpare som fått ett objekt i sin besittning, och var i god tro om att säljaren fick sälja objektet, har rätt att behålla objektet (2 § GFL). En köpare som får behålla ett objekt på detta sätt har gjort ett så kallat godtrosförvärv.

Om den andra köparen har gjort ett godtrosförvärv så föreligger ett rättsligt fel som ger den första köparen rätt att häva köpet och kräva skadestånd (21 a och 22 a § KköpL).

Sammanfattning

Avtalet är bindande och om säljaren bryter mot detta så kan den köpare som först slöt avtalet med henne kräva skadestånd.

Hoppas att du fick svar på din fråga!
Med vänlig hälsning,

Julia-Saga HerholdRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning