Är ett avslagsbeslut om ekonomiskt bistånd bindande?

2021-04-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej,Jag ansökte om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Socialstjänsten fann emellertid att min ekonomi var så god att jag kunde tillgodose mitt behov med egna medel. Socialtjänsten avslog därför min ansökan och informerade mig om att beslutet får överklagas till förvaltningsrätten.FRÅGA:Är ett beslut att avslå en ansökan om ekonomiskt bistånd att anse som ett "rättsligt bindande" beslut?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ett avslagsbeslut om ekonomiskt bistånd kan överklagas

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ett avslagsbeslut på en ansökan om ekonomiskt bistånd är bindande. Beslutet är bindande på så sätt att om du inte överklagar det inom en viss tid så kommer det att gälla och således kommer du inte att få något bidrag. Men beslutet är inte bindande på det sättet att det inte har möjlighet att överklaga. Ett beslut om ekonomiskt bistånd kan överklagas under viss tid.

Du kan också ompröva beslutet

Det är dock viktigt att skilja på att överklaga ett beslut och att ansöka om bidrag på nytt (ompröva). Du kan alltid söka bidrag på nytt, trots att du fått avslag och att överklagandetiden gått ut. Du kan ansöka om ett ekonomiskt bistånd hur många gånger som helst. Att man får ompröva ärenden hur många gånger man vill kallas att det inte råder negativ rättskraft för avslagsbeslut. Detta framgår av rättspraxis, exempelvis av RÅ 1987 ref. 80.

Hur du överklagar avslagsbeslutet

Det är kommunen där du bor som beslutar om socialtjänst. Om du vill överklaga beslutet så ska det göras till förvaltningsrätten. Överklagandet ska dock skickas till kommunen.

Information om hur du överklagar finns i kommunens beslut. Kom ihåg att du behöver överklaga inomen viss tid. Hur lång tid som du har på dig framgår av beslutet.

De generella stegen för hur en överklagan kan se ut är följande och är hämtad från Sveriges domstolars hemsida:

1. Skriv ett brev där du beskriver följande:

- Vilket beslut som ska överklagas

- Varför du anser att beslutet är felaktigt

- Hur du tycker att beslutet ska ändras

- Personuppgifter till dig (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress).

Till brevet ska bifogas bevis som du vill ta upp och vad du vill styrka med bevisen. Även andra uppgifter eller material som du vill att domstolen ska ta i beaktande ska bifogas.

2. Vidare ska du underteckna brevet. Detta görs antingen av dig eller om du har ett ombud. Om du har ett ombud så ska även dennes personuppgifter finnas med. Alltså dennes namn, adress och telefonnummer, samt fullmakt.

3. Skicka in ditt brev, alltså din överklagan. Detta gör du till den myndighet som beslutat i ärendet. Därefter kommer myndigheten att skicka överklagandet vidare till förvaltningsrätten. Då överklagandet inkommit till förvaltningsrätten kommer du att meddelas via brev om att överklagandet inkommit.

Om inte förvaltningsrätten upphäver ditt beslut kan du överklaga

Om inte förvaltningsrätten vill upphäva ditt beslut, kan beslutet i förvaltningsrätten därefter överklagas till kammarrätten och slutligen även till Högsta förvaltningsdomstolen. För att ditt mål ska prövas i kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen krävs dock ett så kallat prövningstillstånd, enligt 33-35 §§ förvaltningsprocesslagen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis gäller ett avslagsbeslut om ekonomiskt bistånd om beslutet inte överklagas. Överklagan sker enligt mallen som redogjorts för och måste ske inom rätt tid. Den ska sedan skickas till myndigheten som beslutat i ärendet. Förvaltningsrätten kan då upphäva avslagsbeslutet. Om förvaltningsrätten inte vill upphäva beslutet så kan du, om du får prövningstillstånd, överklaga till kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen.

Slutligen är det återigen väsentligt att nämna att det är skillnad på att överklaga och att ompröva. Det som redogjorts för i svaret är till största del kopplat till hur en överklagan görs. En omprövning, alltså att du ansöker om bistånd på nytt till den första myndigheten du fick avslag ifrån, kan alltid göras. Det råder som sagt inte negativ rättskraft på avslagsbeslut.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Emil Wellander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96505)