FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen27/06/2019

Är en uppsägning en allmän handling eller lyder den under sekretess?

Hej
Är fd anställda egna uppsägningar en allmän handling eller lyder det under sekretess

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga till oss på lawline.

Frågor om allmänna handlingar och sekretess regleras dels i tryckfrihetsförordningen (TF) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL)

Ett uppsägningsavtal är en allmän handling

Ett uppsägningsavtal mellan arbetsgivaren och fd arbetstagaren är i vart fall att betrakta som en allmän handling, (2 kap. 3 § jämte 4 § TF). Med hänsyn till offentlighetsprincipen har var och en rätt att ta del av allmänna handlingar, (2 kap. 1 § TF). Utgångspunkten är att uppsägningen är en allmän handling.

Får man begära ut uppsägningsavtalet om den är en allmän handling?

Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas, om det finns ett visst intresse som måste skyddas. I 2 kap. 2 § TF finns en uttömmande lista på intresse som får skyddas genom att allmänna handlingar hålls hemliga. Med andra ord kan också uppsägningen lyda under sekretess, som du själv undrar.

Ett exempel: när man nekats begäran att ta del av ett uppsägningsavtal

Vid en uppsägning kan uppsägningsavtalet skyddas med hänsyn till skyddet för den enskildes personliga eller ekonomiska förhållanden, (2 kap. 2 § 6 p. TF). Från Kammarrätten i Stockholm nekades en professor från Kunliga Musikhögskolan att ta del av kollegans uppsägningsärende. Kammarrätten motiverade sitt nekande att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften hade lämnas ut. Därför omfattades uppgifterna av sekretess enligt 29 kap. 1 § OSL.

Ett uppsägningsavtal kan omfattas av sekretess

Utgångspunkten är att ett uppsägningsavtal är en allmän handling. Däremot kan innehållet i handlingen ge skäl att den ska hållas hemlig. Om uppgifterna är sådana att den fd anställde eller att någon närstående till denne skulle lida men, så kan uppsägningsavtalet istället omfattas av sekretess. Sekretess innebär att du inte kommer få begära ut den fd anställdes uppsägning.

Sammanfattningsvis beror det på vilka uppgifter som finns i uppsägningsavtalet. Om uppgifterna är känsliga av någon anledning, kan det vara ett skäl att handlingen är sekretessbelagd.

Med vänliga hälsningar,

Adela RujovicRådgivare