Är en testamentesliknande köp/gåva gjord under psykisk påverkan giltig?

2020-04-17 i Laglott
FRÅGA
Hej, vår bror har köpt hemgården av vår pappa för endast 1 SEK. Innan han genomförde detta sk köp meddelade han övriga syskon att han skulle betala 100 000 kr till pappa och ytterligare 100 000 kr till sen till syskonen. Några pengar har inte dykt upp och som synes har det kommit fram att pappa bara fick 1 kr, inte 100 000 kr. Ytterligare en aspekt är att köpeavtalet bevittnades av ett äldre par där en av dem var klart dement. Har detta betydelse för avtalet? Därtill fick vår pappa demensdiagnos samma sommar som avtalet skrevs på. Har detta betydelse för avtalet? Detta skedde för drygt 5 år sen. Betyder det att vår bror har blåst oss övriga? Lurat vår gamla pappa och oss andra? Kan vi göra något nu när även pappa har avlidit? Situationen är mycket tråkig. Finns det någon möjlighet att få vår rätt prövad? Har vi någon chans eller är det vår girige bror som tar hem spelet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Det är ett antal frågor du ställer och vad jag kan bedöma utifrån vad du berättar är det två saker som gör det tveksamt om er bror verkligen är den som tar hem spelet här.

Omständigheterna runt "köpet"
Om vi först reder ut vad som gäller de förhållanden du beskriver runt köpet, så finns en lag med bestämmelser om avtal som ingåtts under någon form av psykisk påverkan. Där stadgas att om någon ingått ett avtal under påverkan av en psykisk störning så är avtalet ogiltigt. Om lagen är tillämplig i er specifika situation beror på i vilken utsträckning er pappas demens påverkade honom vid tillfället när köpet genomfördes. Det låter på hur du beskriver situationen som att så skulle kunna vara fallet, men det är viktigt att ni har någon form av belägg för det då bevisbördan ligger på er. Kan ni visa det, så är det s.k. köpet ogiltigt. Vad gäller vittnena så är det idag inte ett krav att fastighetsköp bevittnas, så er pappas grannes demens har ingen inverkan på situationen.

Köp eller gåva och laglotten
För det andra reder vi ut om det ska anses ha varit ett köp eller en gåva som er far gjorde till er bror. Här finns en viktig princip som kallas för huvudsaklighetsprincipen. Den innebär i korthet att om en överlåtelse av fast egendom (vilket en gård är) mellan två personer ska anses vara en gåva eller ett köp avgörs av om ersättningen som ges i utbyte till en viss grad är lägre än fastighetens taxeringsvärde. Om er bror fick huset för 1 kr måste det förstås ha varit långt under taxeringsvärdet och därmed är det alltså helt klart så att det ska anses vara en gåva och inte ett köp. Det innebär i sin tur att ytterligare ett avsnitt i lagboken blir intressant att titta på, nämligen ärvdabalken som reglerar arvs- och testamentesfrågor. Där finns regler (ärvdabalken 7 kapitlet 4 §) som anger att om en person under sin livstid ger en gåva som är att likställa med testamente, så har personens barn rätt att kräva att gåvan ska jämkas om det gynnat den som fått gåvan på ett sätt som strider mot arvsreglerna. Om ett barn som i ert fall i alltför hög utsträckning har gynnats framför sina syskon, kan detta alltså i en viss utsträckning återställas i efterhand. Det viktiga då är att ni väcker talan inom ett år från det att bouppteckningen efter er pappa gjordes, därefter går er rätt att väcka talan i den här delen förlorad. Skulle ni vinna en sådan tvist så är den del ni i så fall får rätt till den som brukar kallas laglott. Laglotten beräknas så att ett arv delas i lika många delar som det finns barn och därefter delas varje sådan del i hälften. Den summa som då fås fram är laglotten.

Vad ni kan göra
Det som vore mest gynnsamt för er i den här situationen är alltså om ni helt lyckas ogiltigförklara det s.k. köpet mellan er pappa och er bror med stöd av lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av psykisk störning. Det skulle leda till att arvet efter er far ska delas helt lika mellan er barn. Om ni går till domstolen bör ni dock i andra hand begära att avtalet i vart fall bör jämkas med stöd av ärvdabalkens bestämmelser. Om ni vinner endast på denna andra punkt får ni åtminstone rätt till den tidigare nämnda laglotten.

Behöver du hjälp med upprättande av stämningsansökan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

mvh

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?