Är en framtidsfullmakt och ett testamente giltigt om inte bevittningen skett korrekt?

FRÅGA
Min far skrev en framtidsfullmakt och ett testamente utan vittnens närvaro.Syskon var närvarande, och även en jurist. Underskriften bevittnades i efterhand av ett syskons vänner. Detta gjordes i augusti 2019 och jag råkade få vetskap om det i år.Har juristen rätt att göra såhär?Kan man ifrågasätta giltigheten?Är det lagligt av "vittnen" att skriva under i efterhand?Jag har inspelade samtal där ett syskon och min min far, var för sig, erkänner ovanstående.Mvh undrande
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vilka lagar gäller?
För framtidsfullmakten gäller lagen om framtidsfullmakter (FramtidsfullmaktL) och för testamentet gäller Ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga som så att både framtidsfullmakten och testamentet skrevs under av din far utan att vittnen vittnade hans underskrift och att vittnena sedan vid ett annat tillfälle skrev under att de bevittnat din fars underskrift. Jag kommer först gå igenom vad som gäller för framtidsfullmakt och sedan vad som gäller för testamente.

Framtidsfullmakt ska bevittnas av två närvarande vittnen
En framtidsfullmakt får självklart författas närsomhelst men när den signeras behöver två vittnen närvara (4 § FramtidsfullmaktL). De båda vittnena behöver närvara samtidigt, de behöver vara medvetna om att din far skriver under en framtidsfullmakt och de ska bekräfta handlingen genom sina underskrifter (4 § FramtidsfullmaktL). Vittnena får inte vara gift med, sambo med, syskon till eller barn till din far (10 kap 4 § ÄB). De ska även vara över 15 år gamla och inte lida av någon psykisk störning (10 kap 4 § ÄB). Dina syskon som närvarade kan alltså inte vara vittnen till din fars underskrifter. Eftersom vittnena skrivit på först i efterhand är framtidsfullmakten ogiltig då den inte upprättats på rätt sätt.

Testamente ska bevittnas av två närvarande vittnen
I princip samma sak gäller för testamente. Det får författas närsomhelst men signeringen behöver bevittnas av två vittnen som samtidigt närvarar som vet om att det är ett testamente de bevittnar (10 kap. 1 § ÄB). Det får inte heller vara några släktband mellan din far och vittnena och personer som får ärva genom testamentet får inte vara vittnen (10 kap. 4 § ÄB). Även i detta fall är inte testamentet giltigt om vittnena inte bevittnat och skrivit på i efterhand.

Vad du kan göra
Om båda rättshandlingarna inte bevittnas korrekt är de ogiltiga. Juristen som närvarat har inte agerat rätt genom att inte se till att framtidsfullmakten och testamentet vittnades korrekt. Du kan därför ifrågasätta giltigheten på båda rättshandlingarna. Jag har däremot inte hittat något konkret brott som vittnena gjort sig skyldiga till, utan det är snarare så att deras agerande lett till att rättshandlingarna är ogiltiga. Du kan därför yrka stämning mot rättshandlingars ogiltighet så att de förklaras ogiltiga. Du kan även väcka en klandertalan mot testamentet för att förklara det ogiltigt efter din fars död (14 kap. 5 § ÄB).

Med vänliga hälsningar,

Vendela Tingshammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (897)
2021-02-28 Jämkning av förmånstagarförordnande
2021-02-27 Ska man dela på ena makens arv vid bodelning?
2021-02-26 Vem får bevittna ett gåvobrev?
2021-02-26 Fråga om efterarv, kvotdelsberäkning samt rätten att taga arv

Alla besvarade frågor (89876)