FrågaPROCESSRÄTTDomstol05/04/2017

Är en domare jävig om hen frågar åklagaren när åtal ska väckas?

Hej! Jag undrar om en tingsrätt kan anses vara jävig – eller om det på något annat sätt kan vara olämpligt – när en tingsrätt tillskriver åklagarmyndigheten och undrar ”när åtalet kommer”, redan innan åtalet är väckt. Det är väl ändå åklagaren, inte domstolen, som skall avgöra om åtal ska väckas eller ej?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline. Om du anser att mitt svar är i behov av klargöranden eller kompletteringar är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga detta. I annat fall nås jag via marcus.backstrom@hotmail.com.

Din fråga aktualiserar de jävsregler som finns avseende domare, vilka är placerade i 4 kap. 13 § rättegångsbalken. För tydlighetens skull är det alltså inte tingsrätten i sig som kan anses jävig, utan den enskilda domare som är inblandad i ett mål.

Ovannämnda lagrum räknar upp ett antal omständigheter som gör en domare jävig. Främst rör det sig om olika former av släktskap och andra slags förbindelser med någon som är part i målet (och som kan inverka negativt på opartiskheten). Något sådant verkar det dock inte vara tal om i ditt fall.

Den jävsgrund som eventuellt kan aktualiseras i det här läget återfinns i paragrafens sista punkt, som anger att ”domare är jävig att handlägga mål om eljest särskild omständighet föreligger, som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet”. Denna bestämmelse kan liknas vid en slasktratt, där det i princip är möjligt att slänga ned vad som helst som indikerar att domaren ifråga inte skulle vara neutral i förhållande till någon av parterna i målet.

I avsaknad av mer information än det du angivit i frågan är det svårt att bedöma huruvida det kan röra sig om en jävssituation eller inte. Jag lutar dock åt att så inte är fallet, då domarens fråga till åklagarmyndigheten sannolikt inte har någonting att göra med hens uppfattning om den misstänkte personens skuld.

En förklaring som ligger närmare till hands är att domaren, av någon anledning, känner till att det pågår en förundersökning och av domstolspraktiska skäl vill veta om det blir ett åtal. I mina ögon är alltjämt den typen av kommunikation mellan domaren och åklagaren olämplig. En domare ska formellt sett inte ska befatta sig med målet överhuvudtaget innan det inkommit en stämningsansökan från åklagaren (bortsett från häktningsförhandlingar och liknande frågor). Även om det inte rör sig om en jävssituation i juridisk mening vågar jag därmed påstå att domaren agerat en smula omdömeslöst.

Om ett åtal så småningom väcks, och det visar sig att samma domare som kommunicerat med åklagaren också ska handlägga målet, kan en jävsinvändning göras enligt 4 kap. 14 § andra stycket rättegångsbalken. Invändningen ska göras av den tilltalade så snart hen får vetskap om att domaren sitter i rätten. Att framföra en sådan invändning är ingen dum idé, även om chanserna till bifall, i linje med det resonemang jag fört, får betraktas som små.

Med vänlig hälsning,

Marcus BäckströmRådgivare