Är en dom en allmän handling trots sekretessbelagda uppgifter?

FRÅGA
hej jag har en komplicerad dock ändå en simpel fråga: kan man ta del av vilka som är domarna i dom allmäna handlingarna då det hela i slutändan är en såkallad "allmän handling" i sig och borde då innebära att hela handlingen i sig är en allmän handling? jag menar då att dessa borde skilja sig från sekretesslagda handlingar, om jag gör mig förstådd? hoppas att jag kan få ett svar på frågan annars komtaktar jag en advokat men tack i vilket fall! vänligen
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis vill jag framföra att jag inte är helt säker på om jag har förstått din fråga till fullo, men svaret baseras på min tolkning av frågan. För att besvara frågan kommer jag att använda mig av tryckfrihetsförordningen (TF), offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och rättegångsbalken (RB).

Offentlighetsprincipen och handlingsoffentlighet
En grundläggande princip för Sveriges statsskick är offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär bland annat att man har rätt att ta del av allmänna handlingar, också kallat handlingsoffentlighet. I tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar, framgår det att var och en ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande (2 kap. 1 § TF). I tryckfrihetsförordningen framgår det också att rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas om det krävs med hänsyn till särskilt stadgade intressen (2 kap. 2 § TF). Ett exempel på det sistnämnda, i förhållande till din fråga, är om särskilda uppgifter är sekretessbelagda i en dom eller i ett beslut. Detta förklaras närmare nedan.

Vad menas med handling?
Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt (2 kap. 3 § TF).

Vad menas med allmän handling?
En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kap. 4 § TF). Domar och beslut av domstol är sådana allmänna handlingar, men dessa anses inte upprättade förrän domen eller beslutet har avkunnats eller expedierats (2 kap. 10 § andra stycket andra punkten TF).

Svar på din fråga
En handling är alltså allmän om den förvaras hos en domstol och är inkommen till eller upprättad av domstolen. Den som begär ut en allmän handling ska genast eller så snart det är möjligt få ta del av handlingen. Det betyder att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende eller som upprättas av domstolen blir allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som helst. Detta kan emellertid begränsas i viss utsträckning om det finns ett stadgande om att sekretess gäller och myndigheten gör då en sekretessprövning. Ett exempel på ett sådant stadgande är om en förhandling har hållits inom stängda dörrar och det har lagts fram uppgift för vilken det hos domstolen gäller sekretess. Rätten får då besluta att uppgiften inte får uppenbaras (5 kap. 4 § RB och 18 kap. 1 § OSL). En häktesförhandling kan vara en sådan förhandling, där vissa delar av förhandlingen hålls inom stängda dörrar på grund av förundersökningssekretess, vilket motiveras av intresset att förebygga eller beivra brott (2 kap. 2 § första stycket fjärde punkten TF) . Protokollet som hänför sig till häktesbeslutet blir en allmän handling, men den del som omfattas av förundersökningssekretess blir eventuellt inte det (efter en sekretessprövning) och kommer då inte kunna lämnas ut.

Det finns också begränsningar (sekretess) till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer, till exempel beträffande hälsa och sexualliv. I offentlighets- och sekretesslagen framgår det att sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs (21 kap. 1 § OSL). Det innebär således att trots att en dom är en allmän handling i sig som du kan begära ut och ta del av, kan vissa uppgifter i domen sekretessbeläggas om målet handlar om exempelvis sexualbrott. Sådana uppgifter kan vara den tilltalades och målsägandens namn eller andra uppgifter i domen, om dessa uppgifter måste innebära att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs.

Jag hoppas att jag tolkade din fråga rätt och att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (337)
2021-04-21 Ta del av inspelade samtal från 112?
2021-04-14 Får skolan lämna ut mina betyg om någon begär det?
2021-04-11 Kan jag begära ut anteckningar från rättegång?
2021-04-08 Var kan man undersöka om någon har körkort?

Alla besvarade frågor (91430)