FrågaFASTIGHETSRÄTTBostadsrätt22/06/2022

Är en bostadsrättshavare tvungen att följa bostadsrättsföreningens specifikation av val av entreprenör vid byte av fönster?

Vi vill byta fönstren i vår lägenhet eftersom det blåser mycket, det är kallt och väldigt högt. Vi bestämde oss för att göra det på vår bekostnad, för vi har en bebis hemma och på vintern börjar den krypa, så vi måste agera nu, inte vänta på brf. Vi frågade brf om specifikationen för de fönster som skulle köpas. Brf skickade oss inte bara typen av fönster, utan också företaget som de skulle köpas från. Naturligtvis är det angivna priset mycket högt och vi vet att andra företag kommer att göra detsamma för ett lägre pris. Kan brf ange entreprenör, trots att vi betalar för byte av fönster?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att ni valt att byta fönster i er bostadsrättslägenhet på egen bekostnad, där bostadsrättsföreningen har skickat både modellen av fönster och entreprenören fönstren kan köpas och installeras av. Ni undrar härmed om ni behöver köpa fönstren från just den entreprenör bostadsrättsföreningen valt eller om ni kan välja en egen entreprenör som säljer och installerar de utvalda fönstren. 

Bestämmelser gällande bostadsrätter regleras i Bostadsrättslagen (BRL)

Hur bostadsrättshavaren får använda lägenheten
I enlighet med BRL 7 kap 7 § första stycket får bostadsrättshavaren inte utan styrelsens (i bostadsrättsföreningen) tillstånd utföra åtgärd i lägenheten som innefattar ingrepp i en bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten eller annan väsentlig förändring av lägenheten. 

Enligt BRL 7 kap 7 § andra stycket får styrelsen inte vägra att medge tillstånd till sådan nämnd åtgärd om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. 

Vidare enligt BRL 7 kap 9 § ska bostadsrättshavaren i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. 

Bostadsrättshavarens ansvar för lägenhetens skick
I enlighet med BRL 7 kap 12 § ska bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Bostadsrättshavaren svarar inte för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler.

Sammanfattande bedömning i ert fall
Då ni valt att byta fönster på egen bekostnad är det av relevans att ni iakttar den typ av fönster som bostadsrättsföreningen skickat till er, men val av entreprenör är upp till er. Alltså, det finns inga bestämmelser i BRL som uttrycker att ni behöver följa bostadsrättsföreningens val av entreprenör. Ni som bostadsrättshavare är däremot skyldiga att hålla lägenheten i gott skick, och bör därför installera rätt typ av fönster.  

Om ni har fler frågor eller funderingar är ni varmt välkomna att åter kontakta oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar

Josefine WendeliusRådgivare