Är det tillåtet att spela upphovsrättsligt skyddad musik i ett festligt sammanhang?

2020-11-29 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Min fråga berör upphovsrätten.Ett musikband ger ut en live skiva på dvd som sedan fans och andra får köpa och ta del av.Min fråga lyder: Är det tillåtet för personen som köpt denna live-skiva att exempelvis spela upp materialet i ett festligt sammanhang.Är det tillåtet att exempelvis ta betalt för inträde och bygga ett företag genom detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som berör upphovsrätt finns i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).

Är musiken upphovsrättsligt skyddad?

Den som har skapat ett konstnärligt verk i form av ett musikaliskt verk har upphovsrätt till verket (1 § första stycket tredje punkten URL). Skyddet uppstår när verket skapas. För att verket ska vara skyddat måste verket uppnå verkshöjd, det vill säga åtnjuta självständighet och originalitet. Ett verk kan endast åtnjuta upphovsrättsligt skydd om det är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Om risken framstår som minimal att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller liknande verk är det troligt att verket har självständighet och originalitet. Musikbandet har därför troligtvis upphovsrätt till musiken. Den som har upphovsrätt till ett verk har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten (2 § URL). Eftersom musikbandet har gett ut en skiva som andra får köpa och ta del av har upphovsmannen offentliggjort verket. Det har lovligen gjorts tillgängligt för allmänheten (8 § URL).

Är det tillåtet att spela musiken offentligt?

Att spela upp musik från en CD-skiva i ett festligt sammanhang kan innebära ett offentligt framförande. Det förutsätter att verket görs tillgängligt för allmänheten med eller utan användning av ett tekniskt hjälpmedel på samma plats som den där allmänheten kan ta del av verket (2 § tredje stycket andra punkten URL).

Det är tillåtet för var och en att framföra offentliggjorda verk offentligt (bortsett från filmverk och sceniska verk) vid tillfällen där framförandet av sådana verk inte är det huvudsakliga, tillträdet är avgiftsfritt och anordnandet sket utan förvärvssyfte (21 § första stycket första punkten URL). Dessa tre kvar måste vara uppfyllda för att det ska vara tillåtet att spela musiken utan upphovsmannens samtycke. Ett framförande anses inte vara det huvudsakliga om framförandet endast utgör ett "beledsagande inslag" vid t.ex. kyrkliga ceremonier och militärparader. Att tillträdet är avgiftsfritt innebär att allmänheten måste ha fritt tillträde (ingen inträdesavgift ska betalas). Dessutom måste anordnandet ske utan förvärvssyfte. Att spela musik från en CD-skiva i restauranger och affärslokaler anses ske i förvärvssyften.

Det är alltså inte tillåtet att bygga upp en verksamhet som går ut på att spela upp upphovsrättsligt skyddad musik i ett festligt sammanhang där en tar betalt för inträde utan samtycke från upphovsmannen.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Immaterialrätt (968)
2021-04-22 Måste man registrera en företagslogga för upphovsrättsligt skydd?
2021-04-20 Är det olagligt att köpa piratkopierade skor för eget bruk?
2021-04-17 Kan man sälja dockor med SHL-loggor på?
2021-04-15 Sjunga låt vid demonstration - upphovsrättsintrång?

Alla besvarade frågor (91430)