Är det tillåtet att omvandla ett fotografi till en siluett och därefter använda detta i kommersiellt syfte?

Upphovsrättsfråga:

Får man ta någon annans foto och göra om detta till en siluett, tex bild av en hund, och använda detta i kommersiellt syfte?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser som berör upphovsrätt finns i lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).

Är fotot upphovsrättsligt skyddad?

Den som har skapat ett konstnärligt verk i form av ett fotografiskt verk har upphovsrätt till verket (1 § första stycket femte punkten URL). Skyddet uppstår när verket skapas. För att verket ska vara skyddat måste verket uppnå verkshöjd, det vill säga åtnjuta självständighet och originalitet. Ett verk kan endast åtnjuta upphovsrättsligt skydd om det är originellt på så sätt att det är upphovsmannens egen intellektuella skapelse. Om risken framstår som minimal att någon annan oberoende skulle kunna framställa samma eller liknande verk är det troligt att verket har självständighet och originalitet. En upphovsman kan på flera sätt göra fria och kreativa val i samband med skapandet av ett fotografi, till exempel genom iscensättning, poser, belysning, fotovinklar och framkallningstekniker och dylikt. Ett fotografi kan därför vara upphovsrättsligt skyddat. Om kravet på "konstnärligt verk" inte är uppfyllt har en fotograf (den som framställt bilden) alltid en egen rätt till bilden i form av en närstående rättighet (49 a § URL).

Vad innebär upphovsrättsligt skydd?

Den som har upphovsrätt till ett verk har ensamrätt att förfoga över verket genom att till exempel framställa exemplar och göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i bearbetning eller i annan konstart eller i annan teknik (2 § URL). Upphovsmannen har också ett antal ideella rättigheter till verket, till exempel rätt att bli angiven som upphovsman när exemplar framställs eller verket görs tillgängligt för allmänheten (3 § URL).

Är siluetten en annan konstart eller är det ett nytt och självständigt verk?

Upphovsmannen har, som ovan nämnts, ensamrätt till fotografiet även i ändrat skick, i bearbetning eller i annan konstart eller i annan teknik. Upphovsrätten ger därför skydd för verkets s.k. "inre form". Att bearbeta eller överföra ett verk till annan konstart (t.ex. siluett) kan därför falla in under upphovsmannens ensamrätt. Däremot har den som bearbetat eller överfört verket upphovsrätt till sin bearbetning. Däremot kan inte den som gjort bearbetningen förfoga över bearbetningen i strid mot upphovsrätten till originalverket. Det krävs därmed tillstånd från upphovsmannen till fotografiet att förfoga över bearbetningen (4 § första stycket URL).

Det finns dock undantag från upphovsrätten (se 2 kap. URL). Det framgår dock inte om och hur upphovsmannen offentliggjort sitt verk. Inte heller hur siluetten skulle användas i kommersiellt syfte. Det är därför svårt att ge en närmare analys härom.

Om någon i fri anslutning till ett verk har åstadkommit ett nytt och självständigt verk är dennes upphovsrätt inte beroende av rätten till originalverket (4 § andra stycket URL, jfr även 1 § URL). Om ett sådant verket anses ha uppkommit har det nya verket upphovsrätt och därmed ensamrätt (1 § URL och 2 § URL). I ett sådant fall kan bilden användas för ett kommersiellt syfte eftersom du har ensamrätt. För att ett eget skydd ska ha uppkommit måste alltså det som har åstadkommits vara så självständigt och originellt att ett nytt verk har skapats, med hänsyn till det verk som har använts som vägledning. Om till exempel hunden i fotografiet är det som bär upp det äldre verket och också framträder som det dominerande även i det nya arbetet, rör det sig bara om en bearbetning. Avgörande blir om siluetten uppnår egen verkshöjd. En helhetsbedömning får göras i det enskilda fallet. I NJA 2017 s. 75 hade en konstnär använt ett fotografiskt verk som förebild när han gjorde en oljemålning. Det fotografiska verket omvandlades i sådan utsträckning att konstnären åstadkom ett nytt och självständigt konstverk, till exempel hade ett nytt föremål fått stor betydelse för tavlan. Hans förfogande över målningen utgjorde därmed inte intrång i upphovsrätten till det fotografiska verket.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000