Är det tillåtet att låna, låna ut och/eller ge bort alkohol?

FRÅGA
Hej!Jag vill låna 3 flaskor vin till ett värde av 1000kr av en kompis, han är inte sugen på att låna ut det, men jag sa att om du lånar ut vinet till mig och får tillbaks det inom en vecka så får du en flaska av mitt favorit vin.Dock säger han att han vill ha en säkerhet om jag inte lämnar tillbaks vinet genom att jag går med på att betala 1200kr.Detta är kanske 2 frågor i en, får jag låna vin och lämna tillbaks samma plus en flaska till och om jag inte gör det får jag ersätta honom för mer än vad värdet var på hans vin eller värdet för vinet (1000kr) plus mitt favoritvin (värt 200kr)Är detta lagligt i Sverige?Jag har tagit del av följande svar ni gett här https://lawline.se/answers/salja-alkohol-som-privatperson så detta är klart.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har för avsikt att låna tre flaskor vin av en vän, vilka uppgår till ett värde av 1 000 kr. Men denne verkar inte vara särskilt välvilligt inställd till det ifrågavarande upplägget varför du har föreslagit att vederbörande som kompensation kan få ytterligare en flaska vin (av en annan sort) i samband med återlämnandet. Personen i fråga kräver dock att du härutöver ställer säkerhet för lånet genom att "betala" 1 200 kr. Du undrar därför 1. Huruvida det överhuvudtaget är lagligt att låna alkoholhaltig dryck på det sätt som nu är i fråga (alltså genom att utöver själva återlämnandet av de ursprungliga flaskorna även skänka en flaska vin) och 2. Om det är tillåtet att ersätta honom med mer än det faktiska nuvärdet ifall du skulle bryta mot avtalet (som såvitt jag förstår är en muntlig överenskommelse) som föreskriver en skyldighet för dig att lämna tillbaka vinflaskorna. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.

Alkohollagen (AL).

Skadeståndslagen (SkL).

Det ska uppmärksammas att jag nedan kommer att utgå ifrån att båda avtalsparter, alltså du och din vän, har uppnått erforderlig ålder, vilket i den förevarande situationen är 20 år.

Din första fråga - Äger du rätt att låna alkoholhaltig dryck och sedan reglera skulden genom att kompensera långivaren med ytterligare en flaska?

I 3 kap. 9 § 2 st. AL sägs att alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat inte får lämnas som gåva eller lån till den som inte har fyllt 20 år. Med andra ord innebär detta e contrario (motsatsvis) att en överlåtelse av alkohol genom en gåva eller ett lån är tillåtet under förutsättning att mottagaren har fyllt 20 år. Försträckningen (lånet) i sig är det således fullt möjligt att avtala om. Att skulden sedan ska regleras genom ett återlämnande av motsvarande egendom ter sig vidare naturligt. Däremot kan det eventuellt ifrågasättas huruvida den kompensation som du planerar att lämna i form av ytterligare en flaska vin verkligen utgör en gåva eftersom denna är kopplad till en prestation. En gåva är nämligen en benefik handling (utan krav på motprestation) som kännetecknas av en förmögenhetsöverföring av något slag som har skett av frivilligt med en hos givaren konstaterad gåvoavsikt (ditt syfte som givare ska helt enkelt ha varit att berika mottagaren, din vän). Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda för att överlåtelsen ska betraktas som gåva, jfr bestämmelserna i lagen om vissa utfästelser om gåva (gåvolagen). Även om överlämnandet av den sista och fjärde vinflaskan inte civilrättsligt skulle anses vara en gåva blir den naturliga följdfrågan vad det i så fall rör sig om för typ av fång. För det handlar varken om ett köp eller ett byte. Möjligen skulle det kanske gå att argumentera för att den fjärde vinflaskan vid återlämnandet utgör någon sorts ränta på lånet enligt det muntliga försträckningsavtalet. Oaktat att överlåtelsen är hänförlig till en prestation (din väns beviljande av lånet) bedömer jag att handlingen borde kunna tolkas in under det lånebegrepp som kommer till uttryck i det aktuella lagrummet (lagparagrafen), alltså i 3 kap. 9 § 2 st. AL. Gällande "betalningen" om 1 200 kr menar jag att det ganska snabbt går att konstareas att detta i själva verket endast är att betrakta som en sedvanlig deposition (säkerhet) för det beviljade lånet. Upplägget så här långt torde därför framstå som oproblematiskt eftersom det inte på något sätt föreligger något försäljningsmoment, se 3 kap. 1 § AL.

Din andra fråga - Ersättningsskyldigheten vid uteblivet återlämnande, vad gäller?

Skadestånd kan vara kontraktuellt och utomkontraktuellt (även kallat utomobligatoriskt). Ett kontraktuellt skadestånd aktualiseras vid krav på ersättning som grundas på ett avtalsbrott medan ett utomobligatoriskt sådant hör till de krav som inte har sin grund i ett kontraktsförhållande. En grundläggande förutsättning för uppkomsten av ett skadeståndsansvar är naturligtvis en konstaterad skada och i det här fallet, om du exempelvis inte skulle lämna tillbaka de ifrågavarande vinflaskorna, handlar det om en så kallad sakskada. Med en sådan avses normalt en fysisk skada på fast eller lös egendom, men även förlust av egendom, såväl permanent som tillfällig, utgör en sakskada. Skadeståndsansvar fordrar i mångt och mycket en aktiv handling, vilket således innebär att passivitet i grunden inte utlöser någon skadeståndsskyldighet. Däremot kan ett eget förgående vållande stundtals leda till en plikt att handla varför den som underlåter att agera när en skada är på väg att inträffa på grund av en tidigare utförd handling (som är direkt orsak till uppkomsten av den fara som håller på att förverkligas) kan bli skadeståndsskyldig. Det ovan sagda applicerat på ditt ärende lyder; Om du som låntagare förhåller dig passiv och (aktivt) underlåter att reglera skulden enligt försträckningsavtalet kan du bli ersättningsskyldig för den skada du åsamkar din vän genom att inte lämna tillbaka vinflaskorna. Vidare ska tilläggas att det för skadeståndsansvar fordras att skadevållaren (du) uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet) har orsakat den relevanta följden (sakskadan, din väns förlust av vinflaskorna), vilket framgår av huvudregeln i 2 kap. 1 § SkL. Övriga villkor för skadeståndsansvar kommer inte att behandlas härnäst eftersom ditt egentliga fokus är den alkoholrättsliga aspekten. Men på grund av den allmänna skyldigheten för en skadevållare att under vissna givna förutsättningar ersätta uppkommen skada menar jag att den deposition om 1 200 kr som nämns i din ärendebeskrivning och som förmodligen kommer att tas i anspråk av din vän inte kan ses som någon form av försäljning av alkohol och därmed inte heller strida mot bestämmelsen i 3 kap. 1 § AL. Detsamma torde gälla om du skulle få låna vinflaskorna utan att behöva ställa säkerhet för lånet genom en deponering av pengar eftersom "betalningen" i efterhand endast kommer att utgöra ersättning för förlust av egendom och inte en betalning för sålda vinflaskor. Men det nyss anförda bygger naturligtvis på att upplägget från början inte handlar om en förtäckt försäljning av alkoholhaltig dryck.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Förslagsvis anlitas någon sakkunnig person (jurist) för upprättandet av all välbehövlig dokumentation.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (849)
2021-04-12 Gäller socialförsäkringsbalken eller handläggarens bedömning?
2021-04-07 Omfattas hemmafester med fler än 8 personer av pandemilagen?
2021-04-03 Får man köra moped klass 2 utan körkort?
2021-03-31 När kan grundlagsskyddade friheter inskränkas?

Alla besvarade frågor (91191)