Är det tillåtet att inneha en mindre kniv på allmän plats?

2021-01-29 i Övriga brott
FRÅGA
Jag har läst knivlagen och olika frågor på den här hemsidan, men jag har inte hittat något om huruvida korta knivar(bladet är under 5 cm) som man till och med får ha i flygplan är tillåtna på allmän plats.Fråga:Är det tillåtet att ha en kort kniv(bladet är kortare än 5 cm) på allmän plats utan att ha någon annat lagligt stöd som picknick eller jobb.
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regleringen enligt knivlagen
Din fråga omfattas av knivlagen precis som du skriver. I lagen framgår det att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte får innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole-eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats (1 § knivlagen). I första hand tar förbudet i paragrafen sikte på knivar som är avsedda att medföras utomhus, exempelvis slidknivar, springknivar och dolkar. Andra knivar som i princip hör till förbudet är arbets- och sportknivar, om de inte omfattas av undantaget som beskrivs i stycket nedan. Vidare omfattas även förskärare och andra köksknivar av förbudet. För att exemplifiera ytterligare är bajonetter, skarpslipade sablar och stiletter andra stick- och skärvapen. Bestämmelsen kan också omfatta en del verktyg och bruksföremål, till exempel sylar, stämjärn och mejslar. Vägledande vid tillämpningen av förbudet bör normalt kunna vara om det är fråga om ett innehav som typiskt sett ökar risken för våldsanvändning i samhället, enligt propositionen till lagen (Prop. 1989/90:129 s. 12).

Undantaget till bestämmelsen är att knivinnehav kan vara tillåtet om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter kan anses som befogat (1 § andra stycket knivlagen). Eftersom du redan känner till undantagen "utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag" ska jag inte beskriva dem närmare. Nedan kommer jag i stället beskriva resterande del av undantaget, alltså det som tar sikte på föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter.

Mer enligt förarbeten till lagen samt rättsfall
Enligt propositionen till lagen anges det att undantaget tar generellt sikte på sådana innehav av knivar som framstår som legitima och naturliga utifrån en mera allmän samhällelig bedömningsgrund. Vid bedömningen ska det tas stor hänsyn till föremålets art och det sammanhang i vilket föremålet innehas. I de flesta fall måste exempelvis innehav av en mindre fickkniv, till exempel en pennkniv, godtas. Endast om det finns speciella omständigheter som gör att det finns en mera påtaglig risk för att kniven kommer att användas som vapen omfattas innehav av sådana knivar av förbudet. En mindre slidkniv, exempelvis en så kallad morakniv, bör kunna godtas i många sammanhang. Detta gäller dock inte vid exempelvis nöjestillställningar, idrottsevenemang, färd med allmänna kommunikationsmedel eller andra sammanhang där många människor träffas eller uppehåller sig (Prop. 1989/90:129 s. 21).

I ett rättsfall som avgjorts i Högsta domstolen bedömde domstolen att en matlagningskniv, vars blad var cirka nio centimeter långt, inte omfattades av förbudet i lagen. Kniven var avsedd att användas som bestick men också för matlagning. Den tilltalade hade varit hos en vän och använt kniven för att skära rabarber. När den tilltalade omhändertogs befann hon sig på väg hem och hade engagerat sig för att avvärja ett bråk som uppstått. Domstolen framförde att knivar måste kunna medföras till och från olika fritidsaktiviteter där användande av kniv är naturligt och invändningsfritt från allmän synpunkt. Den tilltalades knivinnehav var därför i sig befogat. Domstolen beaktade också var kniven hade förvarats (i den tilltalades handväska) och att risken för att den skulle användas för våldsutövning var liten. Kvinnan uppgav även att hon hade druckit tre glas vin hos sin vän, men hade inga planer på något uteliv. Det kan ha betydelse för bedömningen eftersom även omständigheter som mera allmänt påverkar risken för våldsanvändning ska vägas in, såsom alkoholpåverkan. I detta fall lade domstolen dock inte särskilt stor vikt vid detta. Avseende situationen att hon hade engagerat sig för att avvärja ett bråk, ansågs detta inte vara något som hon planerat i förväg och inte heller något som hon borde ha insett skulle kunna inträffa under hemfärden. Kniven var även fortfarande kvar i hennes väska. Efter en helhetsbedömning frikändes den tilltalade (NJA 2016 s. 30).

Svar på din fråga
Det är alltså många och olika omständigheter som kan behöva vägas in vid prövningen av om ett knivinnehav är befogat eller inte. Vid bedömningen kan beaktas anledningen till att kniven innehas, vad det är för kniv och hur den förvaras. En helhetsbedömning ska göras av dessa bedömningspunkter. Det kan till exempel inte uteslutas att det som vid första anblick förefaller vara ett olagligt innehav av kniv, i stället kan röra sig om ett knivinnehav som är befogat och därmed tillåtet. Avseende anledningen till att kniv innehas ska det tas hänsyn till hur nära och naturligt sammanbundet innehavet är med det användande som motiverade att kniven togs med. Även omständigheter som mera allmänt påverkar risken för våldsanvändning ska vägas in, till exempel alkoholpåverkan.

I beskrivningen ovan har jag angett olika exempel på knivar som skulle kunna vara tillåtna i fler sammanhang och på allmän plats, till exempel en mindre fickkniv (pennkniv) eller en slidkniv (morakniv). Det är emellertid viktigt att tänka på att en helhetsbedömning görs där flera bedömningsgrunder vägs, till exempel anledningen till att kniven innehas, i vilket sammanhang den knivbärande personen befinner sig i och var den förvaras. En mindre fickkniv (jämför fem centimeter med rättsfallet eller en "standard" pennkniv) kan alltså vara tillåtet i fler sammanhang, men beroende på omständigheterna efter en helhetsbedömning kan det även omfattas av förbudet. Knivens storlek är således endast en av omständigheterna som kan vara av betydelse.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1029)
2021-12-07 Kan man anmäla någon som felaktigt påstår sig vara en myndighetsperson?
2021-12-05 Lag om straff för vissa internationella brott
2021-12-02 Lag om straff för vissa internationella brott - Aggressionsbrott
2021-11-30 Preskriptionstid för brott som begås av ens chef

Alla besvarade frågor (97717)