Är det tillåtet att filma barn som utför sexuella handlingar om filmen har ett annat ändamål än att påverka åskådarna sexuellt?

2021-07-26 i Övriga brott
FRÅGA
I de s.k. förarbetena till barnpornografilagen (prop. 1997/98:43 s. 80 näst sista stycket) står det att en sekvens som skildrar barn i "sexuella sammanhang" i en vanlig spelfilm inte nödvändigtvis är pornografisk. Fråga: Innebär detta att det är tillåtet att filma barn som utför sexuella handlingar om filmen väsentligen har ett annat ändamål än att påverka åskådarna sexuellt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Nedan kommer jag att försöka besvara din fråga genom att närmare diskutera begreppet "pornografisk".

Rättsliga utgångspunkter

Barnpornografibrott regleras i 16:10 a BrB. Precis som du återgiver har lagstiftaren i ovannämnda prop angivit skälen till hur bestämmelsen ska tolkas. Där nämns det självklara faktumet att det inte går att straffbelägga all avbildning av nakna barn eller alla bilder där ett barns könsorgan kan urskiljas även om sådana bilder skulle kunna stimulera en del människors sexualdrift. För att en bild av ett barn skall vara straffbar måste det därför fordras att den enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar är pornografisk (prop. 1978/79:179 s. 9).

Definitionen av "pornografisk" i den mening som avses i brottsbalkens bestämmelser är i sin tur en bild, som utan att ha några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanade sätt skildrar ett sexuellt motiv (prop. 1970:125 s. 79 f.). Bilder i vanliga familjealbum blir således inte pornografiska, och inte heller exemplet du tar upp i din fråga.

Som motivering till detta anges att det avgörande istället bör vara vilket syfte framställningen har. Om ändamålet med framställningen väsentligen är att påverka åskådaren sexuellt kan det vara fråga om en pornografisk produkt. Men om framställningen har andra syften, t.ex. konstnärliga, torde den inte vara att beteckna som pornografisk. Den uppmärksamme läsaren inser då att det snabbt blir en fråga om tolkning i det enskilda fallet, som ska ses i ljuset av alla sakomständigheter. Detta innebär att en viss film mycket väl ändå kan anses vara pornografisk, även om syftet med filmen har ett annat syfte än att påverka åskådarna sexuellt.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan sägas att en bild är pornografisk om den är utmanande och som syfte har att påverka betraktaren sexuellt. Om däremot dess syfte är att vara och används i vetenskapliga, exempelvis medicinska, eller konstnärliga syften så är bilden inte pornografisk. Bilder som däremot visar barn begå sexuella handlingar är alltid pornografiska oavsett om vuxna finns med i bilden eller inte. Även om ett barn på en serie bilder varit påklätt i början av serien och just den bilden inte i sig varit pornografisk, har hela bildserien bedömts som barnpornografi om efterföljande bilder i den varit av den karaktären (NJA 2002 s. 265).

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Dani Elipas Gobraeel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (1007)
2021-10-16 Är det olagligt att äga bok med tryckfrihetsbrott?
2021-10-13 Skillnaden mellan stämpling, medhjälp och anstiftan till brott
2021-10-11 Vad gör man när man ångrar vad man sagt under en rättegång?
2021-10-09 Är det olagligt att tillfälligt inneha nakenbilder på minderårig?

Alla besvarade frågor (96481)