FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag15/11/2018

Är det tillåtet att betala ut ett lån till en styrelseledamot som inte var styrelseledamot när låneavtalet ingicks?

Hej!

En person som tagit lån från X AB har fått utbetalningar av lånet under mars - oktober. Personen blev dock styrelseledamot i bolaget X under augusti samma år. Personen inträder alltså i den förbjudna kretsen men lån görs ju under mars - augusti utan att man tillhör den förbjudna kretsen. Hur ska detta bedömas, vad gäller enligt reglerna i ABL?

Tack på förhand! :)

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör lån från aktiebolag kikar vi närmare på aktiebolagslagen (ABL).

Det finns inget klart svar att finna i lagstiftningen

Så sent som 2015 fanns det inget stöd att hämta i frågan i varken lagstiftning, förarbeten eller äldre rättsfall. Lagstiftningens vaga formulering, "lämna penninglån", ger fortfarande upphov till den tolkningsfråga du ställt, dvs. vid vilken tidpunkt är det förbjudet att lämna penninglån? (jfr. 21 kap. 1 § ABL).

Däremot fanns och finns det fortfarande en relativt enad syn i doktrin, även kallad "den juridiska litteraturen", om att den relevanta tidpunkten för att avgöra om en person tillhör den förbjudna kretsen är tidpunkten för låneavtalets ingående. Doktrinen talar således för att bedömningen tar sikte på förhållandena så som de såg ut i mars när låneavtalet ingicks, oberoende av när lånet sedan faktiskt utbetalades.

NJA 2015 s. 578 - HD har bedömt ett liknande fall som tillåtet

Under 2015 prövades ett liknande fall av Högsta domstolen (HD) där en styrelsesuppleant (likställd med styrelseledamot) hade ingått ett låneavtal den 6 september 2011, inträtt som styrelsesuppleant i bolaget kort därefter och lyft utbetalningar på lånet under perioden 29 september 2011 till 4 november 2011.

Tingsrätten, hovrätten och Högsta domstolen konstaterade alla tre, efter viss överläggning, att det var den i doktrin rådande uppfattningen om att det var tidpunkten för låneavtalets ingående som skulle vara den avgörande och konstaterade därför att lånet varit tillåtet i förhållande till 21 kap. 1 § ABL, även om utbetalningarna av lånet skett först efter inträdet som styrelsesuppleant (NJA 2015 s. 578).

Inte säkert att ditt fall kommer bedömas likadant

Rättsfall från HD är visserligen en stark rättskälla, men det är inte säkert att bedömningen kommer bli densamma i varje liknande fall framöver. Däremot talar det faktum att alla tre instanser landat i samma bedömning för att det är så här liknande fall kommer att bedömas.

Inget bolag är i princip det andra likt och det är sällan som alla omständigheter är exakt likadana. Jag vill därför inte förmedla ett svar på hur en sådan fråga SKA bedömas, utan snarare hur en sådan fråga KAN bedömas.

För att kunna göra en fullvärdig bedömning av ditt fall hade jag även behövt mer information. Var lånet regelrätt? Hur såg låne- och räntevillkoren ut? Hur såg låntagarens kreditvärdighet ut? Fanns det något bakomliggande syfte? Ville man kringgå lagreglerna och skifta ut vinst? Var bolaget och låntagaren medvetna om att personen senare skulle inträda i den förbjudna kretsen?

Som du säkert förstår vid det här laget är det inte helt oproblematiskt och det finns även de jurister som menar på att förhållandet bör bedömas på ett helt annorlunda sätt.

Några avslutande ord

Vid en sammanvävd bedömning av den information som finns att tillgå i dagsläget kan samtliga utbetalningar i ditt fall anses tillåtna, även de som skett efter det att personen inträtt som styrelseledamot i bolaget, men det behöver som sagt inte vara så.

Jag hoppas att du är nöjd med svaret och önskar dig en fin dag!

Med vänliga hälsningar

Mattias TörnströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”