Är det straffbart i Sverige att köpa sexuell tjänst utomlands?

Är det olagligt för en svensk medborgare att åka till Spanien tex Teneriffa 2023 och gå på en bordell och köp sexuella tjänster. Om ja vilka kan straffen bli?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du undrar om det är straffbart i Sverige att gå på bordell och köpa sexuella tjänster i Spanien, och vad straffet kan bli för det i sådana fall.


Regler om brott och jurisdiktion finns i brottsbalken. Inledningsvis vill jag betona att svaret på din fråga beror på många omständigheter som tangerar aspekter av svensk jurisdiktion och beror i stort på vad den aktuella gärningen innehåller, men jag ska försöka förklara ramverket så tydligt jag kan.


Utredning

För att köp av sexuell tjänst utomlands ska vara straffbart i Sverige, krävs för det första att det svenska brottet kan begås utomlands. Av formuleringen av brottet köp av sexuell tjänst i brottsbalken finns inget som tyder på att denna gärning endast skulle vara straffbar om den begås i Sverige (6 kap. 11§ brottsbalken). Gärningen torde alltså vara olaglig i Sverige även om den är begången utomlands, den avgörande frågan rör snarare jurisdiktion och om man kan straffas i svensk domstol.


För det andra, krävs det då för att gärningen ska vara straffbar i Sverige, att Sverige har jurisdiktion att döma någon för detta. Brott som begås på svenskt territorium ger ju vanligen svensk domstol rätt att döma någon för ett sådant brott, men det är lite vanskligare när gärningen är begången utomlands. I ditt exempel, sker hela den brottsliga gärningen utomlands. Det krävs då särskilda omständigheter för att svensk domstol ska få lov att döma någon enligt svensk lag. Den första förutsättningen för att svensk domstol ska få döma i ett sådant fall, är at det finns någon anknytning till Sverige. I ditt fall, kan det vara att gärningsmannen är svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige vid tiden för brottet (2 kap. 3§ 2p. brottsbalken).


När anknytningen är att du är svensk medborgare eller har vanligen hemvist i Sverige, krävs det vidare så kallad dubbel straffbarhet för att du ska kunna dömas i Sverige. Det innebär att för att du ska kunna dömas för brott i Sverige, måste gärningen vara straffbar även i Spanien (2 kap. 5§ 1st brottsbalken). Det finns dock vissa undantag från kravet på dubbel straffbarhet, och det är exempelvis om gärningspersonen tillhört Försvarsmakten, eller om gärningen begåtts under tjänstgöring för annan svensk myndighet, eller om brottet är ett av brotten som uppräknas i 2 kap. 5§ 2st brottsbalken. Detta lagrum räknar upp bland annat en hel rad sexualbrott, men inte köp av sexuell tjänst. Beroende på vad gärningen skulle innehålla, blir alltså svaret på din fråga olika.


Om den aktuella gärningen endast skulle definieras som köp av sexuell tjänst, krävs det alltså att den gärningen också är kriminaliserad i Spanien för att svensk domstol ska få lov att döma någon för det brottet. Svensk domstol får då inte döma till ett strängare straff än det svåraste straffet som är föreskrivet för det brottet i Spanien. Men om gärningen i stället skulle kunna subsumeras under exempelvis våldtäkt, sexuellt övergrepp eller till och med koppleri eller medhjälp eller försök till sådant brott, krävs det inte att detta är straffbart i Spanien för att man ska kunna dömas i Sverige.

För att få ett säkert svar på din fråga, måste dels själva handlingen definieras mer. Dels, krävs det också vetskap om huruvida köp av sexuell tjänst är kriminaliserat i Spanien. Jag kan inte inom ramen för denna tjänst läsa och tolka spansk rätt och vad som innefattas i eventuella brottsbeskrivningar där, men av en kontroll av bland annat Utrikesdepartementets utredningar kring detta år 2021, uppges att köp av sexuell tjänst är straffbart i spansk lag, enbart om sexköparen utövat våld, hot eller bedrägeri, eller missbrukat maktposition eller offrets sårbarhet. Om detta stämmer fortfarande, innebär det att så länge en gärning håller sig inom ramen för den svenska definitionen av köp av sexuell tjänst, utan att innehålla de spanska kriterierna, torde kravet på dubbel straffbarhet inte vara uppfyllt, och således kan man inte heller dömas för den aktuella gärningen i Sverige.


Vad skulle straffet kunna bli?

Om gärningen innefattar några av de enligt spansk lag kriminaliserade kriterierna ovan, så uppfylls dubbel straffbarhet, och svensk domstol kan döma ut ett straff.


Om man skulle dömas i Sverige för köp av sexuell tjänst, kan straffet bli fängelse högst ett år. Sedan den 1 augusti 2022 finns inte längre böter kvar i straffskalan, så om gärningen begåtts efter det, kan man inte längre få böter för detta brott.


Med anledning av att straffskalan är ganska ny, har det inte utarbetats någon tydlig påföljdspraxis avseende köp av sexuell tjänst, så det är svårt för mig att säga mer säkert hur många månaders fängelse som skulle kunna aktualiseras. Detta torde bedömas utifrån gärningens art och samtliga omständigheter kring både dig som gärningsperson, målsäganden och gärningen i stort. Utan att veta mer om den eventuella gärningen, är det alltså omöjligt för mig att säga något mer konkret i denna del. Generellt brukar det dock vara så att straffet bestäms till den nedre delen av straffskalan, och om man inte tidigare är dömd för brott, är det vanligt att denna typ av brottslighet inte leder till ett fängelsestraff utan snarare villkorlig dom med böter, alternativt samhällstjänst om gärningen varit allvarligare. Däremot finns det som ovant nämnts en specialbestämmelse när det kommer till brott begångna utomlands där det krävs dubbel straffbarhet. Om gärningen bedöms som köp av sexuell tjänst får straffet i Sverige inte vara strängare än det hårdaste straffet för gärningen enligt spansk rätt.


Sammanfattning och råd

Sammantaget, beror svaret på din fråga på flera omständigheter som jag inte kan känna till. För det första beror det på vad själva gärningen innehåller, och vilket brott som gärningen kan subsumeras under. Om gärningen endast uppfyller köp av sexuell tjänst enligt svensk lagstiftning, krävs det att gärningen också är straffbar i Spanien för att svensk domstol ska kunna döma en. Om gärningen dock kan subsumeras under andra sexualbrott, krävs det inte att gärningen också är straffbelagd i Sverige, utan då kan svensk domstol ändå döma. Oavsett hur gärningen bedöms, är det ett utbrett problem i Spanien med prostitution och kvinnor som är offer för människohandel som utnyttjas i dessa sammanhang, och det kunde vara något värt att tänka på, oavsett om man kan bestraffas för gärningen eller inte. Det finns vissa politiska förslag om att köp av sexuella tjänster utomlands ska kunna bestraffas i Sverige oavsett om det är kriminaliserat i det andra landet eller inte (se ex. motion 2022/23:149), men i nuläget har detta inte blivit lag.


Om svensk domstol får jurisdiktion, kan enligt nuvarande lagstiftning straffet inte längre bli böter, utan är på fängelsenivå. Däremot kan andra påföljder bli aktuella, men det beror på omständigheter kring gärningen och de involverade personerna, som jag inte känner till något om, men en tidigare ostraffad person får vanligtvis inte fängelse.


Tyvärr åtar sig vår byrå inga vidare uppdrag inom straffrättens område, så vill du ha vidare hjälp rekommenderar jag dig att kontakta en advokatbyrå som arbetar med straffrätt. I övrigt hoppas jag att du har fått någon vägledning i dina frågor!


Bästa hälsningar,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”