FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott17/07/2020

Är det straffbart att via sociala medier uppmana en person att hänga sig?

Kan en person straffas för att på t.ex. Twitter uppmana en person att hänga sig. Detta vid flertalet tillfällen.

Har för mig att det finns någon pågående översyn med lagförslag om hets till självmord.

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.


Mina utgångspunkter

Jag tolkar det du har skrivit som att du undrar om det är straffbart att via sociala medier uppmana en person att hänga sig.

Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) och kort till regeringsformen (RF) i mitt svar.


Inte uttryckligen straffbart

Det korta svaret på din fråga är eventuellt – det är ännu inte uttryckligen straffbart att uppmana någon annan att hänga sig, men beteendet skulle kunna vara straffbart under någon av de brottsbeteckningar som redan finns i brottsbalken. Det är dock sannolikt att antalet tänkbara brottsbeteckningar blir begränsat av det faktum att brottet begås över nätet.

Jag kommer nu att beskriva mer noggrant vad som gäller.


Anstiftan av eller medhjälp till självmord är inte olagligt

I nuläget är det inte uttryckligen straffbart att uppmana någon annan att hänga sig, eftersom självmord inte anses vara ett brott. Därmed är det inte möjligt att döma någon för anstiftan av självmord eller medhjälp till självmord (23 kap. 4 § BrB).

Det är däremot möjligt att uppmaningen till självmord via sociala medier skulle kunna passa in under beskrivningen av ett annat brott, med den begränsning som följer av att brottet begås över nätet - det rör ju sig inte om en fysisk handling riktad mot offret. Det skulle då teoretiskt sett kunna röra sig om brotten olaga tvång eller ofredande (4 kap. 4 § och 4 kap. 7 § BrB).

Det verkar dock inte helt säkert att beteendet som du nämner skulle bestraffas, just eftersom det ännu saknas en uttrycklig kriminalisering av att uppmana någon annan till självmord.


En statlig utredning föreslår kriminalisering av uppmaning till självmord

Du har helt rätt i att det just nu pågår ett lagstiftningsarbete om kriminalisering av att uppmana någon annan till att begå självmord.

Hittills finns det information om den utredning som har gjorts i SOU 2019:32, som har publicerats i statens offentliga utredningar (SOU). Utredningen har sedan varit ute på remiss enligt information på regeringens hemsida.

Än återstår det dock flera steg i lagstiftningsprocessen, så det är inte säkert att det slutliga lagförslaget kommer att se ut som innehållet i SOU:n.


"Uppmaning till självmord" samt "oaktsam uppmaning till självmord"

Den statliga utredningen föreslår att det nya brottet ska kallas "uppmaning till självmord". Det ska även finnas "oaktsam uppmaning till självmord", för de fall då händelsen bedöms vara mindre allvarlig.

Den föreslagna lagtexten ser ut så här:

"Den som hetsar, uppmanar eller på annat sätt utövar psykisk påverkan mot någon att begå självmord, och det till följd av särskilda omständigheter har funnits en inte obetydlig risk för att agerandet skulle leda till sådan handling, döms för uppmaning till självmord till fängelse i högst två år.

Den som begår en gärning som avses i första stycket och är oaktsam beträffande de särskilda omständigheter som har inneburit en inte obetydlig risk för att agerandet skulle leda till sådan handling, döms för oaktsam uppmaning till självmord till böter eller fängelse i högst sex månader.

För gärning i första stycket ska inte dömas till ansvar om det med hänsyn till omständigheterna vid gärningen framstår som oskäligt."

Enligt utredningens förslag ska det inte krävas att den utsatta personen faktiskt har begått självmord till följd av uppmaningen. Det ska istället räcka att det fanns "en inte obetydlig risk eller fara" för att den utsatta personen skulle ta livet av sig till följd av uppmaningen.


Retroaktivitetsförbudet inom straffrätten

Tyvärr kommer ett brott som har begåtts idag eller tidigare inte att omfattas av den eventuella kriminaliseringen av uppmaning till självmord. Det beror på att det råder ett förbud mot att en straffrättslig lag ska kunna tillämpas på handlingar som har begåtts innan lagen har trätt i kraft, ett så kallat retroaktivitetsförbud (2 kap. 10 § första stycket RF).

Beteendet som du nämner kan alltså enbart bestraffas med grund i den nu befintliga lagstiftningen, förutsatt att det har inträffat innan den eventuella kriminaliseringen träder i kraft som lag.


Sammanfattning

Det är eventuellt straffbart att via sociala medier uppmana en person att hänga sig. Än så länge saknas det en uttrycklig kriminalisering av beteendet, men teoretiskt sett skulle det kunna falla under brottsbeteckningarna olaga tvång eller ofredande. Det verkar dock som att det inte är säkert att gärningspersonen skulle dömas överhuvudtaget i nuläget.

Det pågår ett lagstiftningsarbete om att göra det uttryckligen straffbart att uppmana någon annan till självmord, men än så länge återstår flera steg innan lagförslaget kan tänkas bli lag.

Är du eller någon annan utsatt för beteendet vill jag ändå uppmana er till att dokumentera uppmaningarna som har gjorts och att göra en polisanmälan. Polisen kan då avgöra om beteendet kan anses brottsligt eller inte. På polisens hemsida finns det mer information om hur personen som är utsatt kan gå till väga.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna PerssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo