FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott30/06/2019

Är det straffbart att ljuga om att någon begått brott?

Hej

Om en kvinna håller fast en man och drar i hans tröja vid en dispyt vid överlämning av gemensamt barn är det något som går som misshandel eller bör polisanmälas?

Om ett anonymt vittne anmäler samma händelse och far med osanning ren lögn att han knuffade henne vid överlämnandet är det något som bör polisanmälas som förtal, falsk angivelse eller falsk tillvitelse?

Om kvinnan efter anmälan som baseras på ren lögn vidhåller och inte vill göra någon motinsats för att säga sanningen är det något som kan/bör polisanmälas som förtal, falsk angivelse eller falsk tillvitelse?Eller om kvinnan uttrycker sig i samma ordalag som det anonyma vittnet att han knuffade henne är det starkare än att inte göra någon motinsats att berätta sanningen som "offer" i händelsen? Att fara med osanning eller undanhålla sanningen till en myndighet såsom polisen eller soc för att skada eller göra någon annan illa är det något brott som bör/kan polisanmälas?

Vittnet måste vara jävig eller ha egen intresse eller ha samröre med kvinnan. Kvinnan har troligtvis skaffat sig ett vittne efter att mannen sagt vid händelsen att han skulle polisanmäla detta men gjorde så inte sedan.

Vad bör man göra utifrån detta?

Maila gärna ert svar snarast möjligt.

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågan innehåller många moment som jag kommer dela in i ett antal delfrågor, för att sedan slutligen avge en sammanfattande slutsats. De bestämmelser som i huvudsak aktualiseras finner du i brottsbalken (BrB).

Att hålla fast och slita i någons tröja kan utgöra ofredande

Först och främst nämner du situationen att en kvinna håller fast en man och sliter i hans tröja och frågar om detta kan utgöra misshandel (BrB 3 kap. 5 §). För att misshandelsrubricering ska bli aktuellt krävs att gärningsmannen tillfogat offret smärta, kroppskada, sjukdom eller ett tillstånd av vanmakt (i princip avses medvetslöshet). Närmast till hands anser jag att tillfogandet av smärta ligger. Har ingen faktiskt upplevd smärta tillfogats utgör angreppet helt enkelt ingen misshandel. Då jag inte vet alla detaljer om händelsen kan jag inte med säkerhet utesluta misshandelsansvar, men min bedömning är ändå att det troligare rör sig om ett potentiellt ofredande (BrB 4 kap. 7 §). Bland annat döms den som fysiskt antastar annan, vilket för ses som fallet när ett angrepp innebär ett intrång på en persons privata sfär och en kännbar fridskränkning, vilket bland annat kan vara fallet vid knuffar, slitande i kläder och liknande. Att göra en fullständigt säker bedömning kring straffansvar i detta fall är dock omöjligt, det finns alldeles för många variabler i situationen – exempelvis kring gärningsmannens uppsåt, offrets eventuella provocerande och liknande – för att kunna ge ett hundraprocentigt besked. Dock anser jag att händelseförloppet du beskriver absolut kan utgöra ofredande enligt lagens definition.

Att falskeligen anmäla någon för brott utgör falsk angivelse eller tillvitelse

Skillnaden mellan de båda brotten falsk angivelse (BrB 15 kap. 6 §) och falsk tillvitelse (BrB 15 kap. 7), är att det vid falsk angivelse finns krav på att gärningsmannen (den som lämnat anklagelsen) har ett uppsåt till att den anklagade ska dömas till ansvar för brottet. Att på falska grunder anmäla någon för brott kan vara brottsligt även om angivaren faktiskt tror att personen har begått brottet, men borde ha förstått att det inte var så. Det kan vara svårt att veta om en person faktiskt har till uppsåt om den anklagade ska bli dömd eller ej, men om angivaren fortsätter upprepa lögnen under rättegång och faktiskt verkar planera för utgången att den anklagade ska bli dömd, är det troligt att det rör sig om det grövre brottet falsk angivelse. Det går även att medverka till det brottet, om en annan person ger stöd för samma lögn (BrB 23 kap. 4 §). Att överdriva kraftigt eller hitta på detaljer i ett existerande händelseförlopp och presentera dessa för en myndighet såsom polisen är dock snarare att se som falsk tillvitelse.

För att det ska kunna röra sig om förtal – vilket det i princip kan, eftersom anklagelse om att någon begått brott är en förtalsgrundande uppgift – krävs att anklagelsen blivit spridd till en inte obetydlig krets av personer (BrB 5 kap. 1 §). Det just spridandet av uppgiften som är centralt för förtalsbrottet. Notera att det vissa, sällsynta, fall kan vara försvarligt att sprida uppgifter om någons brottslighet, men då krävs att det är sant eller i övrigt fanns skäl att tro det. Att sprida påståenden om någons brottslighet på nätet är i många fall att bedöma som förtal.

I det fall du beskriver anser jag, förutsatt att den anmälan du syftar på är en polisanmälan, att mycket tyder på att det anonyma vittnet gör sig skyldig till falsk angivelse såsom du beskriver det. Kvinnan som inte invänder och verkar haka på historien skulle också i vart fall kunna göra sig skyldig till falsk tillvitelse.

Att ljuga för polisen är i regel inget brott

Att ljuga för myndighetspersonal såsom polis är i regel inte straffbelagt i sig, om det sker utanför rättssalen. Som framgått tidigare är lögnen brottslig om den utgör en falsk brottsanklagelse eller liknande, men som osanning i sig är det i svensk rätt endast under ed i domstolen som det brottsligt att ljuga, i brottmål kallat mened (BrB 15 kap. 1 §). Värt att notera är att väl under ed är det lika brottsligt att ljuga, som att undanhålla information. Ett vittne i rättegång talar under ed, varav det utgör mened för dem att ljuga i sina rättegångsutsagor (rättegångsbalken 36 kap. 11 §). Målsägande (offer) talar däremot inte under ed, och kan därför inte dömas för mened.

Slutsats

Din historia innehåller många moment som skulle kunna utgöra allvarlig brottslighet. Känner du att situationen är allvarlig bör du i så fall anmäla dessa potentiella brott till polisen, vilket du kan göra på närmaste polisstation. Viktigt att notera är att när du väl anmält de potentiella brotten kan du inte "ta tillbaka din anmälan." Rättsväsendet kommer ha en skyldighet att utreda vad du berättat om.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo